Oficial ! A fost publicat modul de intocmire si transmitere a Registrului electronic de evidenta a zilierilor-O 1140/2020

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

In MOF 651/23.07.2020 a fost publicat Ordinul nr. 1.140 pentru aprobarea Metodologiei de întocmire și transmitere a Registrului electronic de evidență a zilierilor, precum și înregistrările care se efectuează în acesta, ordin care intra in vigoare din 25 iulie 2020.

Cine este obligat sa tina si sa completeze acest registru?

Au obligația de a înființa, completa și transmite Registrul electronic de evidență a zilierilor, beneficiarii de lucrări adica: persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, pentru care zilierul desfășoară activități necalificate cu caracter ocazional.

Inființarea Registrului

Pentru înființarea Registrului, Beneficiarul obține numele de utilizator și parola de la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială își are sediul.

Pasii necesari obtinerii userului si parolei:

 • beneficiarul depune la ITM -fizic sau prin email, urmatoarele documente:
 1. cerere scrisă pentru eliberarea numelui de utilizator și a parolei, prevăzută în anexa nr. 1 prezentata mai jos;
 2. împuternicire semnată de Beneficiar, în cazul în care persoana care solicită obținerea numelui de utilizator și a parolei este alta decât reprezentantul legal al Beneficiarului;
 3. copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal al Beneficiarului sau, după caz, al persoanei împuternicite de către acesta;
 4. copie de pe certificatul de înmatriculare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/certificatul de înregistrare fiscală;
 5. copie de pe actul de înființare sau actul constitutiv/statutul Beneficiarului, din care să rezulte codurile CAEN aferente domeniilor de activitate economică prevăzute la art. 13 alin. (1) din Legea nr. 52/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 6. declarație pe propria răspundere prevăzută în anexa nr. 2 prezentata mai jos , prin care se atestă calitatea de reprezentant legal al Beneficiarului sau, după caz, de împuternicit al acestuia, în cazul în care documentele prevăzute la lit. a)-e) se transmit prin e-mail.
 • daca documentele se transmit prin e-mail, ITM competent, după verificarea acestora, transmite Beneficiarului numele de utilizator și parola, prin e-mail, la aceeași adresă de poștă electronică de la care s-au primit documentele, în termen de o zi lucrătoare de la data primirii solicitării.
 • daca documentele prevăzute transmise prin e-mail nu sunt corecte sau complete, ITM competent transmite Beneficiarului solicitarea de corectare/completare a acestora, prin e-mail, la aceeași adresă de poștă electronică, în termen de o zi lucrătoare de la data primirii acestora.
 • numele de utilizator și parola obținute de către angajatori pentru accesarea spațiului privat al angajatorului din portalul Inspecției Muncii (https://www.inspectiamuncii.ro/) pot fi utilizate și pentru accesarea Registrului, în cazul în care aceștia au calitatea de Beneficiar și utilizează zilieri în condițiile legii.

Schimbarea parolei

Pentru schimbarea parolei, Beneficiarul prezintă sau, după caz, transmite prin e-mail la ITM competent următoarele documente:

a) cerere scrisă, motivată pentru schimbarea parolei, prin bifarea rubricii aferente cererii prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta metodologie;

b) împuternicire semnată de Beneficiar, în cazul în care persoana care solicită schimbarea parolei este alta decât Beneficiarul, prin completarea rubricii aferente cererii prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta metodologie;

c) copie de pe certificatul de înmatriculare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/certificatul de înregistrare fiscală;

d) copie de pe actul de înființare sau actul constitutiv/statutul Beneficiarului din care să rezulte codurile CAEN aferente domeniilor de activitate economică prevăzute la art. 13 alin. (1) din Legea nr. 52/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

e) copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal al Beneficiarului sau, după caz, al persoanei împuternicite de acesta;

f) declarație pe propria răspundere prevăzută în anexa nr. 2 la prezenta metodologie, prin care se atestă calitatea de reprezentant legal al Beneficiarului sau, după caz, de împuternicit al acestuia, în cazul în care documentele prevăzute la lit. a)-e) se transmit prin e-mail.

Instalarea și autorizarea accesului la aplicația „Inspecția Muncii“

a) Instalarea

Registrul se completează de către Beneficiar sau de către una sau mai multe persoane împuternicite cu ajutorul aplicației informatice pentru dispozitive mobile „Inspecția Muncii“, în conformitate cu instrucțiunile de utilizare obținute de pe pagina de internet a inspecției Muncii.

Aplicația informatică este disponibilă, în funcție de sistemul de operare al dispozitivului mobil, prin accesarea aplicațiilor PlayStore sau AppStore.

b)Autorizarea accesului

In vederea completării și transmiterii Registrului prin aplicația „Inspecția Muncii“, persoana împuternicită trebuie să solicite electronic și să obțină autorizarea accesului din partea Beneficiarului.

Autorizarea accesului persoanei împuternicite care a completat și transmis solicitarea electronică de autorizare se realizează de către Beneficiar din portalul Inspecției Muncii (https://www.inspectiamuncii.ro/), unde se autentifică cu numele de utilizator și parola obținute de la ITM competent.

Autorizarea electronică se obține după descărcarea și instalarea aplicației „Inspecția Muncii“, prin transmiterea cererii de autorizare, denumită „Autorizare Acces“, completată, în prealabil, cu următoarele date:

a) CUI/CIF Beneficiar;

b) datele de identitate ale persoanei care solicită autorizarea: CNP, nume, prenume, adresa e-mail.

Conținutul și modalitatea de completare a Registrului

Beneficiarul și/sau persoanele împuternicite de către acesta completează în Registru, în ordine cronologică, în termenele prevăzute de lege, toți zilierii care prestează pentru acesta activități necalificate, cu caracter ocazional, în condițiile legii, cu următoarele date:

 1. date cu caracter general privind profilul Beneficiarului:
  a) datele Beneficiarului: CUI/CIF, denumire, listă coduri CAEN, sediu social – județ, localitate, adresă, e-mail;
  b) datele persoanei împuternicite: nume, prenume, e-mail, CNP;
  c) datele privind locul de desfășurare a activității Beneficiarului: județ, localitate, adresă;
 2. date privind zilierii: CNP/alt identificator conform documentului de identitate al cetățenilor străini, nume, prenume, cetățenie/apatrid;
 3. date privind activitatea desfășurată de zilieri:
  a) data începerii activității;
  b) ora începerii activității zilierului;
  c) ocupație, respectiv denumirea activității desfășurate de zilier;
  d) număr de ore lucrate de zilier/zi;
  e) remunerație brută, respectiv suma aferentă remunerației brute/zi acordată;
  f) remunerație netă, respectiv confirmarea acordării de către Beneficiar a remunerației nete către zilier;
  g) activitate economică conform CAEN – cod CAEN activitate desfășurată;
  h) instruire SSM, respectiv confirmarea participării la instruirea în domeniul securității și sănătății în muncă.

Transmiterea Registrului


Registrul se transmite on-line de către Beneficiar sau de către persoanele împuternicite de acesta, prin aplicația informatică „Inspecția Muncii“, după completarea acestuia în cadrul aceleiași aplicații.

Termenele de completare și transmitere


a) ZILNIC, înainte de începerea activității fiecărei persoane care urmează să se afle într-un raport de muncă cu Beneficiarul;
b) LUNAR, pentru situațiile prevăzute la : – art. 8 alin. (2) din L 52/2011: adica pentru zilierii care prestează activități în domeniile agricol, silvic, viticol, pomicol, legumicol, floricol, piscicol, creșterii animalelor în sistem extensiv prin pășunatul sezonier al bovinelor, cabalinelor, activități sezoniere în cadrul grădinilor botanice, precum și în activitățile de cercetare-dezvoltare-inovare din domeniul agricol al Academiei de Științe Agricole și Silvice «Gheorghe Ionescu-Șișești», al institutelor, centrelor și stațiunilor de cercetare-dezvoltare aflate în subordinea sa și al institutelor naționale, al instituțiilor de învățământ agricol și silvic și –art. 13^11 din Legea nr. 52/2011:adica pentru zilierii care prestează activități în domeniul creșterii animalelor în sistem extensiv prin pășunatul sezonier în mod tradițional al ovinelor, caprinelor sau bovinelor, în regim semiliber.Corectarea înregistrărilor eronate, ulterior transmiterii Registrului, se realizează de către Beneficiar sau împuternicitul acestuia, la data constatării acestora.

Beneficiarul și/sau împuternicitul au/are obligația de a păstra Registrul electronic de evidență a zilierilor, prin arhivarea extraselor de Registru completate și transmise anterior.
Extrasele sunt furnizate de sistemul informatic aferent Registrului electronic de evidență a zilierilor, prin e-mail, după fiecare transmitere de Registru efectuată.

În cazul modificării elementelor de identificare a Beneficiarului, transmiterea ulterioară a Registrului electronic se face după depunerea la ITM competent a documentelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. d), e) și/sau c).

Anexa 1

Anexa nr. 2

la metodologie

DECLARAȚIE
Subsemnatul(a) ……………………………., legitimat(ă) cu C.I. seria …………. nr. ……………, CNP ……………………., domiciliat(ă) în județul …………….., localitatea ………………… str. ……………… nr. ….., bl. ….., sc. ….., ap. ….., având calitatea de ……………………, la ……………., cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere că am calitatea de reprezentant legal/împuternicit al Beneficiarului ………………………., cu sediul în județul …………………………., localitatea ………………….., str. ………………. nr. ….., bl. ….., sc. ……, ap. ….., și solicit numele de utilizator și parola/schimbarea numelui de utilizator și a parolei necesare pentru accesarea Registrului electronic de evidență a zilierilor, pentru și în numele Beneficiarului ………………. .

Numele și prenumele ……………………………
Semnătura ……………………………
Data …………………….

Articole similare

Comentariul tau aici