Perioada fiscala semestriala/ anuala

In Ordinul nr. 257 din 15 februarie 2007 este prezentata procedura pentru aprobarea perioadei fiscale semestriale/anuale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA

Depunerea cererii si a documentelor justificative

Organul fiscal in a carui raza teritoriala persoana impozabila isi are domiciliul fiscal sau in a carui evidenta fiscala este inregistrata poate aproba utilizarea altei perioade fiscale decat luna sau trimestrul, la solicitarea persoanei impozabile stabilite in Romania, in sensul art. 125.1 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, si care este inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 din acelasi cod, in conditiile prevazute de pct. 80 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv:

semestrul calendaristic, daca persoana impozabila efectueaza operatiuni impozabile numai pe maximum 3 luni calendartistice dintr-un semestru;
anul calendaristic, daca persoana impozabila efectueaza operatiuni impozabile numai pe maximum 6 luni calendaristice dintr-o perioada de un an calendaristic.

In vederea utilizarii ca perioada fiscala a semestrului sau anului calendaristic, persoana impozabila trebuie sa depuna o cerere justificata la organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal sau in a carui evidenta fiscala este inregistrat, pana la data de 25 februarie a anului pentru care se exercita optiunea, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 1.

Cererea se depune direct la registratura organului fiscal in a carui raza teritoriala persoana impozabila isi are domiciliul fiscal sau in a carui evidenta fiscala este inregistrata ori la posta, prin scrisoare recomandata.

Cererea va fi insotita de documente din care sa rezulte activitatea desfasurata si periodicitatea acesteia, si anume:
a) declaratie pe propria raspundere privind activitatea efectiv desfasurata;
b) balantele de verificare intocmite pentru anul anterior;
c) jurnalul de vanzari intocmit pentru anul fiscal anterior;
d) alte documente pe care le considera relevante pentru luarea deciziei.

Analiza documentelor si emiterea deciziei

1. Zilnic, cererile contribuabililor impreuna cu documentatia anexata se transmit spre solutionare compartimentului analiza de risc din cadrul organului fiscal in a carui raza teritoriala persoana impozabila isi are domiciliul fiscal sau in a carui evidenta fiscala este inregistrata, denumit in continuare compartiment de specialitate.

2. Compartimentul de specialitate analizeaza cererea si documentele anexate.
3 In cazul in care, pentru fundamentarea deciziei, sunt necesare informatii suplimentare relevante, organul fiscal va solicita contribuabilului, in scris, prezentarea acestora.

4. Totodata, organul fiscal analizeaza comportamentul fiscal al persoanei impozabile, avand in vedere urmatoarele:
a) indeplinirea tuturor obligatiilor declarative si de plata, la data analizei;
b) existenta unor fapte inscrise in cazierul fiscal.

5. In urma analizei efectuate, compartimentul de specialitate intocmeste referatul de analiza prevazut in anexa nr. 2 la prezenta procedura, prin care propune aprobarea sau respingerea cererii.

6.1. In baza referatului de analiza, compartimentul de specialitate intocmeste decizia privind perioada fiscala prevazuta in anexa nr. 3 la procedura, in doua exemplare.

6.2. Referatul de analiza si decizia privind perioada fiscala se avizeaza de seful compartimentului de specialitate si se aproba de conducatorul organului fiscal.
7. Dupa aprobare , compartimentul de specialitate comunica decizia prevazuta la pct. 6.1 persoanei impozabile potrivit prevederilor art. 44 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

8.1. In cazul deciziilor de aprobare a perioadei fiscale, o copie a deciziei se transmite compartimentului cu atributii in gestionarea Registrului contribuabililor, care opereaza modificarea in vectorul fiscal al persoanei impozabile.

8.2. Dosarul solicitarii, inclusiv in cazul deciziilor de respingere a perioadei fiscale, se transmite compartimentului cu atributii in gestionarea dosarului fiscal, in vederea arhivarii la dosarul fiscal al persoanei impozabile.

8.3. Dosarul solicitarii cuprinde:

– cererea persoanei impozabile;
– documentatia anexata la cerere;
– referatul de analiza;
– un exemplar al deciziei privind perioada fiscala.

9. Perioada fiscala aprobata este valabila incepand cu termenele de declarare si plata urmatoare datei comunicarii deciziei si se mentine pe durata pastrarii conditiilor prevazute la cap. I pct. 1.

10. La data modificarii conditiilor care au stat la baza aprobarii perioadei fiscale prin decizia mentionata mai sus, persoana impozabila este obligata sa instiinteze in scris organul fiscal competent, prin completarea unei declaratii de mentiuni, in vederea actualizarii vectorului fiscal pentru taxa pe valoarea adaugata.

Cerere privind utilizarea ca perioadă fiscală pentru TVA a semestrului sau anului calendaristic (anexa 1)

REFERAT DE ANALIZĂ (anexa 2)

DECIZIE PRIVIND PERIOADA FISCALĂ (anexa 3)

Articole similare

Comentariul tau aici