Regimul juridic al PFA -prevederi legislative

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Baza legala : OG 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale.

Codul CAEN

PFA poate avea în obiectul de activitate cel mult 5 clase de activități prevăzute de codul CAEN.

Relatii contractuale cu alte PF, PJ

In scopul exercitării activității/activităților pentru care a fost autorizată, PFA poate stabili relații contractuale, în condițiile legii, cu orice persoane fizice și juridice, cu alte PFA, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale, pentru efectuarea unei activități economice, fără ca aceasta să îi schimbe statutul juridic dobândit potrivit prezentei secțiuni.

Posibilitatea de angajare

PFA poate desfășura activitățile pentru care este autorizată, singură sau împreună cu cel mult 3 persoane, angajate de aceasta, în calitate de angajator, cu contract individual de muncă.

Cumul calitate de PFA cu cea de salariat

O persoană titulară a PFA poate cumula calitatea de persoană fizică autorizată cu cea de salariat al unei terțe persoane care funcționează atât în același domeniu, cât și într-un alt domeniu de activitate economică decât cel pentru care PFA este autorizată.

PFA nu va fi considerată un angajat al unor terțe persoane cu care colaborează , chiar dacă colaborarea este exclusivă.


Persoana fizică ce desfășoară activități economice ca PFA este asigurată în sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale și are dreptul de a fi asigurată în sistemul asigurărilor sociale de sănătate și al asigurărilor pentru șomaj, în condițiile prevăzute de lege.

Cumul PFA cu intreprinzator persoana fizica titular al unei intreprinderi individuale

PFA își desfășoară activitatea folosind în principal forța de muncă și aptitudinile sale profesionale.

Ea NU poate cumula și calitatea de întreprinzător persoană fizică titular al unei întreprinderi individuale.

Raspunderea PFA

Titularul PFA răspunde pentru obligațiile asumate în exploatarea întreprinderii economice cu bunurile din patrimoniul de afectațiune. Dacă acestea nu sunt suficiente pentru satisfacerea creanțelor, pot fi urmărite și celelalte bunuri ale debitorului.

Insolventa

In caz de insolvență, PFA va fi supusă procedurii simplificate prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare.
Orice persoană interesată poate face dovada calității de profesionist în cadrul procedurii insolvenței sau separat, prin acțiune în constatare, dacă justifică un interes legitim.

Incetarea activitatii

PFA își încetează activitatea și este radiată din registrul comerțului în următoarele cazuri:


a) prin decesul titularului PFA;
b) prin voința titularului PFA;
c) în condițiile art. 25 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Ce prevede acest art. 25 din Legea 16/1990 privind registrul comerțului ?

Orice persoană fizică sau juridică prejudiciată ca efect al unei înmatriculări ori printr-o mențiune în registrul comerțului are dreptul să ceară radierea înregistrării păgubitoare, în tot sau numai cu privire la anumite elemente ale acesteia, în cazul în care prin hotărâri judecătorești irevocabile au fost desființate în tot sau în parte sau modificate actele care au stat la baza înregistrării cu privire la care se solicită radierea, dacă prin hotărârea judecătorească nu a fost dispusă menționarea în registrul comerțului.

Cererea de radiere, însoțită de copia certificată pentru conformitate cu originalul a actelor doveditoare, după caz, se depune la oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul unde își are sediul profesional, de către orice persoană interesată.

Articole similare

Comentariul tau aici