SINTEZA – contraventii si amenzi la Legea contabilitatii – actualizat 2021

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Contraventie–nerespectarea prevederilor referioare la:Amenda
Deținerea, cu orice titlu, de elemente de natura activelor și datoriilor, precum și efectuarea de operațiuni economico-financiare, fără să fie înregistrate în contabilitate  De la 1.000 lei la 10.000 lei
Aprobarea politicilor și procedurilor contabile  De la 300 lei la 4.000 lei
Utilizarea și ținerea registrelor de contabilitate  De la 300 lei la 4.000 lei
Intocmirea și utilizarea documentelor justificative și contabile pentru toate operațiunile efectuate, înregistrarea în contabilitate a acestora în perioada la care se referă, păstrarea și arhivarea acestora, precum și reconstituirea documentelor pierdute, sustrase sau distruse.De la 300 lei la 4.000 lei
Efectuarea inventarieriiDe la 400 lei la 5.000 lei
Intocmirea, semnarea și depunerea în termenul legal la unitățile teritoriale ale MFP a situațiilor financiare anuale și, după caz, a situațiilor financiare anuale consolidate, a situațiilor financiare interimare, precum și a raportărilor contabileCele referitoare la întocmire și semnare, cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei; Cea referitoare la depunerea în termenul legal, cu amendă de la 300 lei la 1.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 1 și 15 zile lucrătoare, cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 16 și 30 de zile lucrătoare, și cu amendă de la 1.500 lei la 4.500 lei, dacă perioada de întârziere depășește 30 de zile lucrătoare
Intocmirea și depunerea în termenul legal la unitățile teritoriale ale MFP  a raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, raportul privind plățile către guverne, în cazul în care reglementările contabile aplicabile prevăd obligația întocmirii acestuia, precum și de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile. In cazul situatiilor consolidate, se depune raportul consolidat al administratorilor, raportul de audit, precum și raportul consolidat privind plățile către guverne, în cazul în care reglementările contabile aplicabile prevăd obligația întocmirii acestuia  Amendă de la 300 lei la 1.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 1 și 15 zile lucrătoare, cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 16 și 30 de zile lucrătoare, și cu amendă de la 1.500 lei la 4.500 lei, dacă perioada de întârziere depășește 30 de zile lucrătoare.
Intocmirea, semnarea și depunerea la MFP și la unitățile teritoriale ale acestuia, precum și la instituțiile publice ierarhic superioare a situațiilor financiare trimestriale și anuale ale instituțiilor publice, potrivit legii;Amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei
Depunerea declarației din care să rezulte că persoanele nu au desfășurat activitate, (declaratia de inactivitate) respectiv a înștiințării ca au optat pentru un alt exercitiu financiar decat cel calendaristicDe la 100 lei la 200 lei
Prezentarea de situații financiare care conțin date eronate sau necorelate, inclusiv cu privire la identificarea persoanei raportoare.De la 200 lei la 1.000 lei
Intocmirea declarației pe propria raspundere a administratorulului  (art. 30 si 31)De la 400 lei la 5.000 lei
Nerespectarea prevederilor referitoare la obligația membrilor organelor de administrație, conducere și supraveghere de a întocmi și de a publica situațiile financiare anuale;  De la 400 lei la 5.000 lei
Nerespectarea prevederilor referitoare la obligația membrilor organelor de administrație, conducere și supraveghere ale societății-mamă de a întocmi și de a publica situațiile financiare anuale consolidate  De la 10.000 lei la 30.000 lei
Nerespectarea obligației privind auditarea, conform legii, a situațiilor financiare anuale, a situațiilor financiare anuale consolidate, precum și a situațiilor financiare interimare.  De la 30.000 lei la 40.000 lei
Nedepunerea situațiilor financiare anuale, a situațiilor financiare anuale consolidate, a situațiilor financiare interimare, precum și a raportărilor contabile  De la 2.000 lei la 5.000 lei
Nerespectarea prevederilor referitoare la obligatia de organizare a contabilitatii (art. 10) Am scris mai multe aici:
Cine poate tine contabilitatea unei firme in 2021?
De la 1.000 lei la 10.000 lei
Depunerea la unitățile teritoriale ale MFP a mai multor seturi de situații financiare anuale pentru același exercițiu financiar.De la 1.000 lei la 10.000 lei

Articole similare

Comentariul tau aici