Sistemul de raportare contabila la 2020 – sinteza DGRFP Brasov

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

DGRFP Brasov a publicat in 11.08.2020 un material util privind sistemul de raportare contabila la 30.06.2020.

Au obligaţia întocmirii şi depunerii raportărilor contabile la 30 iunie 2020 următoarele entităţi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei:

 • entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
 • entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
 • operatorii economici al căror exerciţiu financiar este diferit de anul calendaristic.
  Au de asemenea obligaţia întocmirii şi depunerii raportărilor contabile la 30 iunie 2020:
 • subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European, indiferent de exerciţiul financiar ales, în condiţiile legii;
 • sediile permanente din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate reprezintând subunităţi fără personalitate juridică ce aparţin acestor persoane juridice.
  Termen pentru depunerea raportărilor contabile – cel târziu până la 30 septembrie 2020

Entităţile depun raportările contabile la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice:
– în format hârtie şi în format electronic – la registratura organului fiscal sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, pe suport magnetic, impreună cu raportările contabile listate cu ajutorul programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice, semnate, potrivit legii
sau
– numai în formă electronică, pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă, formatul electronic constând într-un fişier PDF la care este ataşat un fişier xml.
Formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă se obţine prin folosirea programului de asistenţă care poate fi descărcat de pe portalul ANAF, de la adresa www.anaf.ro/Declaraţii electronice/Descărcare declaraţii/Raportări contabilesemestriale 2020

Structura şi modul de completare a raportărilor contabile la 30 iunie 2020:


Entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile
financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare şi subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European, indiferent de exerciţiul financiar ales, în condiţiile legii, întocmesc şi depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportări contabile la 30 iunie 2020 care cuprind următoarele formulare:

a) Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10); b) Contul de profit şi pierdere (cod 20), respectiv Contul prescurtat de profit şi
pierdere (cod 20);
c) Date informative (cod 30), formulare care sunt prevăzute la capitolul II din anexa care face parte integrantă din Ordinul ANAF nr. 2206/2020

Entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările şi completările
ulterioare întocmesc şi depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor
Publice raportări contabile la 30 iunie 2020 care cuprind următoarele formulare:


a) Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10);
b) Situaţia veniturilor şi cheltuielilor (cod 20);
c) Date informative (cod 30), formulare care sunt prevăzute la capitolul III din anexa care face parte integrantă din Ordinul ANAF nr. 2206/2020

Raportările contabile la 30 iunie 2020 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.
Rândul corespunzător calităţii persoanei care a întocmit raportările contabile se completează astfel:

 • directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii contabilităţii;
 • persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
  Raportările contabile la 30 iunie 2020 se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.

Nedepunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2020 în condiţiile prevăzute de ordin se sancţionează conform prevederilor art. 42 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.


NU întocmesc raportări contabile la 30 iunie 2020 entităţile:

 • care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mică de 220.000 lei;
 • care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la 30 iunie 2020;
 • care în tot semestrul I al anului 2020 s-au aflat în inactivitate temporară;
 • care s-au înfiinţat în cursul anului 2020;
 • care se află în curs de lichidare, potrivit legii

BAZA LEGALĂ:

 • Ordinul ANAF nr. 2206/2020 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2020 a operatorilor economici, precum şi pentru completarea unor prevederi contabile publicat în Monitorul Oficial nr. 675 din 30 iulie 2019

Articole similare

Comentariul tau aici