Atentie! Modificari aduse Legii contabilitatii in 26.02.2021

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

In 26.02.2021 s-a publicat in MOF OUG 13/2021 care aduce cateva modificari Codului fiscal dar si Legii contabilitatii.

Modificarile aduse legii contabilitatii sunt:

 • completarea prevederilor sub aspectul ariei de aplicabilitate a acesteia, prin menționarea expresă a persoanelor juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent/mai multor sedii permanente în România, precum și a persoanelor juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România;
 • reformularea prevederilor cu privire la entitățile pentru care reglementările contabile sunt emise de către BNR, în condițiile în care există unele categorii de entități care nu sunt prevăzute expres de legea contabilității. Sunt completate, în mod corespunzător, categoriile de persoane juridice de interes public obligate, potrivit legii, să auditeze situațiile financiare anuale;
 • reformularea, pentru claritate, a prevederilor referitoare la situațiile în care poate interveni reorganizarea persoanei juridice, caz în care se impune întocmirea de situații financiare;
 • introducerea unor prevederi prin care se stabilesc categoriile de informații care au caracter public, precum și condițiile în care informațiile cuprinse în situațiile financiare anuale/raportările contabile anuale existente în baza de date a Ministerului Finanțelor pot fi transmise de minister în baza unor protocoale de colaborare;
 • completarea prevederilor legii cu aspecte referitoare la sancțiunile aplicabile în cazul unor contravenții.

Lista completa a prevederilor este aici:

Legea contabilității nr. 82/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 18 iunie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

 1. La articolul 1, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
  (3) Unitățile fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, care aparțin persoanelor prevăzute la alin. (1) și (2), cu sediul în România, unitățile fără personalitate juridică din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, persoanele juridice străine care desfășoară activitate prin intermediul unui sediu permanent/mai multor sedii permanente în România, precum și persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România au obligația să organizeze și să conducă contabilitatea proprie, potrivit prezentei legi.
 2. La articolul 4 alineatul (3), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
  a) de către Banca Națională a României, pentru instituțiile de credit, instituțiile financiare nebancare, definite potrivit reglementărilor legale, înscrise în Registrul general, instituțiile de plată și instituțiile emitente de monedă electronică, definite potrivit legii, care acordă credite legate de serviciile de plată și a căror activitate este limitată la prestarea de servicii de plată, respectiv emitere de monedă electronică și prestare de servicii de plată, pentru Fondul de garantare a depozitelor bancare și schemele de garantare a depozitelor supravegheate de Banca Națională a României, precum și pentru orice alte entități care intră în sfera sa de reglementare contabilă, conform legislației specifice aplicabile;
 3. La articolul 7, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
  Articolul 7
  (1) Persoanele prevăzute la art. 1 au obligația să efectueze inventarierea generală a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii deținute la începutul activității, cel puțin o dată în cursul exercițiului financiar, precum și în cazul fuziunii, divizării ori transformării sau al lichidării și în alte situații prevăzute de lege.
 4. Articolul 24 se modifică și va avea următorul cuprins:
  Articolul 24
  Înregistrarea în contabilitate a operațiunilor determinate de fuziunea, divizarea sau transformarea ori lichidarea, potrivit legii, a activității persoanelor prevăzute la art. 1 se face pe baza documentelor corespunzătoare întocmite în asemenea situații.
 5. La articolul 28, alineatul (1^1) se modifică și va avea următorul cuprins:
  (1^1) Prevederile alin. (1) se aplică și în cazul fuziunii, divizării și transformării, precum și în situația lichidării, în condițiile legii, caz în care situațiile financiare au aceleași componente cu situațiile financiare anuale.
 6. La articolul 28, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
  (2^1) Situațiile financiare și raportările contabile prevăzute la alin. (2) se păstrează timp de 10 ani.
 7. La articolul 28, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:
  (7) Situațiile financiare anuale constituie un tot unitar și sunt însoțite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, raportul privind plățile către guverne, în cazul în care reglementările contabile aplicabile prevăd obligația întocmirii acestuia, precum și de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.
 8. La articolul 29, alineatul (1) se abrogă.
 9. La articolul 29, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
  (2^1) Situațiile financiare anuale consolidate sunt însoțite de raportul consolidat al administratorilor, raportul de audit, precum și raportul consolidat privind plățile către guverne, în cazul în care reglementările contabile aplicabile prevăd obligația întocmirii acestuia.
 10. La articolul 34, alineatele (1), (2) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:
  Articolul 34
  (1) Situațiile financiare anuale ale persoanelor juridice de interes public sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori financiari autorizați, în condițiile legii, sau firme de audit autorizate, în condițiile legii.
  (2) În înțelesul prezentei legi, prin persoane juridice de interes public se înțelege: societățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată; instituțiile de credit; instituțiile financiare nebancare, definite potrivit reglementărilor legale, înscrise în Registrul general; instituțiile de plată și instituțiile emitente de monedă electronică, definite potrivit legii, care acordă credite legate de serviciile de plată și a căror activitate este limitată la prestarea de servicii de plată, respectiv emitere de monedă electronică și prestare de servicii de plată; Fondul de garantare a depozitelor bancare; schemele de garantare a depozitelor supravegheate de Banca Națională a României; societățile de asigurare, asigurare-reasigurare și de reasigurare; fondurile de pensii administrate privat, fondurile de pensii facultative și administratorii acestora; societățile de servicii de investiții financiare, societățile de administrare a investițiilor, organismele de plasament colectiv, depozitari centrali, casele de compensare, contrapărți centrale și operatori de piață/sistem autorizați/avizați de Autoritatea de Supraveghere Financiară; societățile/companiile naționale; societățile cu capital integral sau majoritar de stat; regiile autonome.
  …………………………………………………………………………………….
  (4) Sunt supuse, de asemenea, auditului statutar situațiile financiare întocmite în vederea efectuării operațiunilor de fuziune, divizare sau transformare ori a operațiunilor de lichidare, dacă persoanele respective au obligația auditării situațiilor financiare anuale.
 11. La articolul 35, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
  (3) Situațiile financiare anuale, situațiile financiare anuale consolidate, precum și situațiile financiare interimare se păstrează timp de 10 ani.
 12. La articolul 36, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:
  (4) Situațiile financiare anuale întocmite în vederea efectuării operațiunilor de fuziune, divizare ori transformare sau a lichidării persoanelor respective se depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor în condițiile prevăzute de reglementările contabile emise în acest sens.
 13. După articolul 37 se introduc două noi articole, articolele 37^1 și 37^2, cu următorul cuprins:
  Articolul 37^1
  Informațiile cu caracter public, cuprinse în situațiile financiare anuale/raportările contabile anuale, sunt cele publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor. Acestea se stabilesc prin ordin al ministrului finanțelor și sunt extrase din situațiile financiare anuale/raportările contabile anuale depuse de entități la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor.
  Articolul 37^2
  (1) Ministerul Finanțelor, direct sau prin intermediul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, poate încheia protocoale cu autorități publice și instituții publice și de interes public, instituții de cercetare, instituții de învățământ superior, organisme profesionale reglementate și alte entități de interes public, având ca obiect schimbul de informații, atunci când actul de înființare/reglementare a acestora prevede atribuții a căror realizare necesită utilizarea informațiilor cuprinse în situațiile financiare anuale/raportările contabile anuale existente în baza de date a Ministerului Finanțelor.
  (2) Prin protocoalele prevăzute la alin. (1) se stabilesc modalitatea și periodicitatea transmiterii informațiilor, cu respectarea cadrului legal aplicabil în ceea ce privește confidențialitatea datelor existente în baza de date a Ministerului Finanțelor.
 14. La articolul 41 punctul 2, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:
  e) întocmirea, semnarea și depunerea în termenul legal la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor a situațiilor financiare anuale și, după caz, a situațiilor financiare anuale consolidate, a situațiilor financiare interimare, precum și a raportărilor contabile;
 15. La articolul 41 punctul 2, după litera e) se introduce o nouă literă, litera e^1), cu următorul cuprins:
  e^1) întocmirea și depunerea în termenul legal la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor a rapoartelor prevăzute de art. 28 alin. (7) și art. 29 alin. (2^1);
 16. La articolul 41, punctele 7 și 8 se modifică și vor avea următorul cuprins:
 17. nerespectarea obligației privind auditarea, conform legii, a situațiilor financiare anuale, a situațiilor financiare anuale consolidate, precum și a situațiilor financiare interimare;
 18. nedepunerea, potrivit prezentei legi, a situațiilor financiare anuale, a situațiilor financiare anuale consolidate, a situațiilor financiare interimare, precum și a raportărilor contabile;
 19. La articolul 42, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
  Articolul 42
  (1) Contravențiile prevăzute la art. 41 se sancționează cu amendă, după cum urmează:
  a) cele prevăzute la pct. 1 și 9, cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei;
  b) cele prevăzute la pct. 2 lit. a), b) și c), cu amendă de la 300 lei la 4.000 lei;
  c) cele prevăzute la pct. 2 lit. f), cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei;
  d) cele prevăzute la pct. 2 lit. g), cu amendă de la 100 lei la 200 lei;
  e) cea prevăzută la pct. 3, cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei;
  f) cele prevăzute la pct. 2 lit. d), pct. 4 și 5, cu amendă de la 400 lei la 5.000 lei;
  g) cea prevăzută la pct. 6, cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei;
  h) cea prevăzută la pct. 7, cu amendă de la 30.000 lei la 40.000 lei;
  i) cea prevăzută la pct. 8, cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;
  j) cele prevăzute la pct. 2 lit. e), astfel: cele referitoare la întocmire și semnare, cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei; cea referitoare la depunerea în termenul legal, cu amendă de la 300 lei la 1.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 1 și 15 zile lucrătoare, cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 16 și 30 de zile lucrătoare, și cu amendă de la 1.500 lei la 4.500 lei, dacă perioada de întârziere depășește 30 de zile lucrătoare;
  k) cea prevăzută la pct. 2 lit. e^1), cu amendă de la 300 lei la 1.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 1 și 15 zile lucrătoare, cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 16 și 30 de zile lucrătoare, și cu amendă de la 1.500 lei la 4.500 lei, dacă perioada de întârziere depășește 30 de zile lucrătoare.
 20. La articolul 42, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:
  (4) Constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor se fac de către persoanele cu atribuții de inspecție fiscală și control financiar, precum și de personalul din cadrul altor structuri ale Ministerului Finanțelor, respectiv ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, stabilite prin ordin al ministrului finanțelor, respectiv ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Articole similare

Comentariul tau aici