Beneficii pentru angajatori – legea 76 sau OUG 92?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

In momentul de fata, angajatorii pot beneficia de niste bani din partea statului daca angajeaza absolventi.

Atat articolul 80 din legea 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cat si Sprijinul financiar acordat angajatorilor potrivit Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 92/2020, prevad acordarea unor sume pentru angajatorii ce incadreaza in munca absolventi.

Pentru a putea beneficia de aceste sume, angajatorii si angajatii trebuie sa indeplineasca anumite conditii.

Conform OUG 92/2020 angajatorii care in perioada 1 iunie 2020 – 31 decembrie 2020 incadreaza in munca, pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, persoane cu varsta cuprinsa intre 16 si 29 de ani inregistrati ca someri in evidenta agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti primesc lunar pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare persoana angajata din aceasta categorie, 50 % din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei.

Angajatorii au obligatia mentinerii raporturilor de munca pentru perioada de minimum 12 luni de la indeplinirea termenului de 12 luni pentru care se acordasuma de 2.500 lei.

Unde se depun documentele?

Sumele se acorda din bugetul asigurarilor pentru somaj, la cererea angajatorilor. Cererea se depune prin mijloace electronice, la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, precum si a municipiului Bucuresti in raza carora acestia isi au sediul social.

Ce documente se depun?

 1. Angajatorii trebuie sa incheie pana cel tarziu in data de 31 decembrie 2020 o conventie cu agentia pentru ocuprea fortei de munca.
 • In vederea incheierii conventiei, angajatorii depun prin mijloace de transmitere la distanta, o cerere insotita de urmatoarele documente:
 • declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal, din care sa rezulte ca nu se afla in una dintre situatiile: institutii si autoritati publice; angajatori care la data acordarii se afla in faliment, dizolvare, lichidare sau care au activitati suspendate
 • actul de identitate, in copie, conform cu originalul;
 • actul in baza caruia au fost incadrati in munca, in copie, conform cu originalul
 • Tabelul nominal cu persoanele incadrate in munca

De retinut !    Ajutoarele se acorda angajatorilor doar in situatia in care persoanele sunt inregistrate ca someri in evidenta agentiilor pentru ocuparea fortei de munca

In conformitate cu articolul 80 din legea 76/2002, angajatorii care incadreaza in munca, pe durata nedeterminata, absolventi ai unor sintitutii de invatamant primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare absolvent incadrat, o suma in cuantum de 2.250 lei. Daca angajatorii incadreaza in munca persoane cu handicap primesc lunar, pentru fiecare absolvent, o suma in cuantum de 2.250 lei pe o perioada de 18 luni.

Angajatorii sunt obligati sa mentina raporturile de munca cel putin 18 luni de la data incheierii.

Pentru acordarea drepturilor se impune ca angajatorii sa incheie cu agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, in termen de 12 luni de la data absolvirii studiilor, o conventie conform modelului prevazut in anexa nr.15

Data absolvirii studiilor este data de intai a lunii urmatoare celei inscrise pe diploma sau dupa caz a certificatului de studii eliberat de catre institutia de invatamant.

Nu beneficiaza de aceste drepturi angajatorii care:

 • au obligatia, potrivit legii, de a incadra in munca absolventi ai institutiilor de invatamant;
 • angajatorii care in ultimii 2 ani au fost in raporturi de munca cu absolventii institutiilor de invatamant, cu exceptia situatiei in care pentru persoanele respective au fost incheiate contracte individuale de munca pe perioada vacantelor, in conditiile Legii nr. 72/2007, cu modificarile ulterioare, indiferent daca au beneficiat sau nu de stimulent financiar; 
 • angajatorii la care calitatea de administrator/asociat este deţinută de una sau mai multe persoane fizice sau juridice care au calitatea de administrator/asociat la alti angajatori care au beneficiat de cel putin una dintre facilitatile prevazute la alin. (1) şi (2), precum si la art. 85, pentru persoanele in situatia carora raporturile de munca cu angajatorul care a beneficiat de facilitati au incetat prin demisie sau ca urmare a acordului partilor, conform prevederilor legale, in ultimii 2 ani; 
 • angajatorii care la data solicitării acordării masurii de stimulare a ocupării fortei de munca se afla in situatia de insolventa, in procedura de executare silita, reorganizare judiciara, faliment, dizolvare, lichidare ori administrare speciala, care au activitatile suspendate sau restrictii asupra acestora.
 • angajatorii care incadreaza in munca, pe durata nedeterminata, absolventi de invatamant superior care nu au promovat examenul de licenta sau de diploma.

Ce documente se depun?

1. Convenţie – anexa nr. 15 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr.76/2002, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.174/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Tabel nominal cu absolvenţii instituţiilor de învăţământ încadraţi în muncă, conform prevederilor art. 80 din lege, conform modelului anexei la anexa nr. 15 la normele metodologice invocate;

3.   Certificate eliberate de organul competent potrivit dispoziţiilor legale, care să dovedească handicapul pentru persoanele prevăzute la art. 80 alin. (2) din lege, după caz;

– actul de identitate al absolventului, în copie;

– actul în baza căruia au fost încadraţi în muncă, în copie;

– actul de absolvire a instituţiei de învăţământ, în copie;

4.   Declaraţie pe propria răspundere a absolventului că la data absolvirii studiilor nu avea raporturi de muncă sau de serviciu

5.   Declaraţie pe propria răspundere a angajatorului, dată prin reprezentantul legal, din care să rezulte că posturile pe care au fost încadraţi absolvenţi în condiţiile art. 80 din lege nu sunt posturi de muncă reînfiinţate în mai puţin de 6 luni de la desfiinţarea acestora şi angajatorul nu se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 80 alin. (3) din lege 

6.   Declaraţie pe propria răspundere a angajatorului, din care să rezulte că absolvenţii încadraţi în condiţiile art. 80 din lege nu efectuează rezidenţiatul şi/sau nu mai au obligaţia de a lucra în unitatea sanitară pe o perioadă egală cu durata finanţării rezidenţiatului şi/sau angajatorul nu mai beneficiază pentru absolvenţii respectivi de alte măsuri de stimulare prevăzute de lege sau de subvenţii, indiferent de forma lor, de la bugetul general consolidat, Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetele locale, alte bugete şi fonduri de stat sau locale, după caz.  (Art.97 alin.(1) din Procedurile privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.377/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Model declaraţie potrivit prevederilor art. 97 lit. h) din HG nr.377/2002


Model declaratie potrivit prevederilor art. 97 lit. g) din HG nr.377/2002

Model declaraţie potrivit prevederilor art. 80 lit. c) din Legea 76/2002

Model declaraţie potrivit aprevederilor art. 80 lit. d) din Legea 76/2002

Unde se depun documentele?

Documentele se pot depune de catre angajator prin prezentare la sediul agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice de transmitere la distanta.

Pentru acordarea sumei lunare, angajatorii depun pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare pentru care solicita aceasta suma, la agentia pentru ocuparea fortei de munca, un tabel nominal insotit de copia certificata de angajator pentru conformitate cu originalul a extraselor din pontaj si din statul de plata.

 OUG 92LEGE 76
suma50% din salariu brut – maxim 2.500 lei2.250 lei
perioadalunar timp de 12 lunilunar timp de 12 luni
mentinerea raporturilor de muncainca 12 luni dupa finalizarea celor 12 luni in care se primeste sumacel putin 18 luni de la data incheierii
documenteCerere – Anexa 1Conventie
 ConventieTabel nominal cu absolventii
 Cerere – Anexa 2Delcaratie angajat
 Declaratie pe propria raspundereDeclaratie posturi reinfiintate
 Tabel nominalDeclaratie rezidentiat
  Declaratie administrator
  Declaratie insolventa
depuneremijloace electronice, sediul AJOFMsediul AJOFM, mijloace electronice
  + lunar se depune: tabelul nominal si statul de plata cu pontajele

Care dintre aceste doua beneficii este mai avantajoasa pentru angajatori?

Sa luam un exemplu: daca un angajator ofera un salariu brut de 3.000 lei, prin OUG 92 va putea beneficia de 1.500 lei (50%*3000). Pentru  putea beneficia de intreaga suma de 2.500 lei, angajatorul trebuie sa acorde un salariu brut de 5.000 lei. In timp ce prin Legea 76 se vor primi 2.250 lei indiferent de salariu.

Articole similare

Comentariul tau aici