Despre spalarea banilor si criminalitatea economico-financiara – interviu cu prof.univ.dr.habil Monica Violeta Achim- partea III

Monica Violeta Achim este profesor universitar doctor habilitat în cadrul Facultăƫii de Ştiinte Economice şi Gestiunea Afacerilor din cadrul Universității Babeş- Bolyai Cluj. Este conducător de doctorat, cercetător activ în domeniul criminalității economice și financiare, diagnosticul și analiza financiară a entității, analiza financiară în bănci, guvernanța corporativă, performanțele în afaceri, gestiunea financiară și finanțele publice. În această calitate a obƫinut numeroase premii printre care cel mai important este Premiul pentru excelență în cercetarea științifică la Universitatea Babeș-Bolyai (2020). Este autoare a numeroase cărți, articole şi studii, trainer la cursuri de specialitate, expert contabil şi consultant fiscal, expert judiciar, membră a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU) în mandatul 2020-2024.

Puteti urmari primele doua parti ale interviului aici: interviu partea I , interviu partea II.

10. In Romania, dacă ar fi să enumerăm persoanele/profesiile din cadrul companiilor care au legatură chiar şi tangenƫial cu acest subiect, care ar fi acestea?

Legea 129/2019 prevede responsabilități în aplicare pentru o categorie largă de persoane/profesii din cadrul companiilor, astfel:

a) În primul rând , menționăm persoana/persoanele desemnate în aplicarea prezentei legi. Astfel, potrivit art. 23 entităţile raportoare au obligaţia de a desemna una sau mai multe persoane care au responsabilităţi în aplicarea prezentei legi, cu precizarea naturii şi limitelor responsabilităţilor încredinţate, cu aprobarea conducerii entităţii. În cazul instituțiilor de credit şi instituţiilor financiare, acestea au obligaţia de a desemna un ofiţer de conformitate la nivelul conducerii, care coordonează implementarea politicilor şi procedurilor interne pentru aplicarea prezentei legi. În cazul reţelelor cooperatiste, ofiţerul de conformitate poate fi desemnat la nivelul casei centrale pentru coordonarea implementării politicilor şi procedurilor la nivelul întregii rețele. Persoanele desemnate în aplicarea Legii 129/2019 au acces direct şi în timp util la datele şi informaţiile relevante, deţinute de entităţile raportoare, necesare îndeplinirii obligaţiilor prevăzute de prezenta lege.

b)În al doilea rând, toți angajații companiei au obligații ce decurg din aplicarea Legii 129/2019 și anume:

i) să verifice identitatea clienților și a beneficiarilor reali atunci când se inițiază o relație de afaceri;

ii) să verifice identitatea clienților și a beneficiarilor reali în cazul unor operațiuni în numerar a căror valoare minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacția se desfășoară prin una sau mai multe operațiuni care par a avea o legătura între ele;

iii) să utilizeze raționamentul profesional pentru face conexiuni și a identifica acele tranzacții care necesită investigare detaliată;

iv) să raporteze în interiorul companiei orice suspiciune privind riscul de derulare a unor fapte de spălare a banilor sau finanțare a terorismului;

v) să participe la instructajul periodic organizat de companie privind spălarea banilor.

În acest sens, Ordinul nr. 37/2021 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru entitățile raportoare supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor aduce clarificări cu privire la mecanisme de protecție a persoanelor cu responsabilități în aplicarea Legii nr. 129/2019, care includ:

  • protecția angajaților sau a persoanelor aflate într-o poziție similară în cadrul entităților reglementate, care raportează încălcări de orice natură ale Legii nr. 129/2019, comise în cadrul acestora; protecția adecvată a persoanelor desemnate sau a ofițerilor de conformitate;
  • protecția datelor cu caracter personal ale persoanei care raportează încălcarea de orice natură a Legii nr. 129/2019, precum și ale persoanei fizice suspectate că este responsabilă de încălcare, în conformitate cu principiile stabilite în Regulamentul (UE) 2016/679;
  • garantarea confidențialității în toate cazurile în ceea ce privește identitatea persoanei care raportează încălcările de orice natură ale Legii nr. 129/2019, comise în cadrul entității reglementate, cu excepția cazului în care divulgarea este impusă de alte prevederi legale.

De asemenea, entitatea raportoare are obligația de a asigura protecția din punct de vedere juridic a angajaților și a reprezentanților lor care raportează, fie la nivel intern, fie către Oficiu, suspiciuni de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului, față de expunerea la amenințări, la represalii sau la acțiuni ostile, în special la acțiuni nefavorabile sau discriminatorii la locul de muncă, inclusiv să asigure confidențialitatea cu privire la identitatea acestora.

c) În al treilea rând, aplicarea Legii 129/2019 vizează și completarea sarcinilor funcției de audit independent și stabilirea unor proceduri specifice (și raportări specifice) pe linia implementării sale. Reamintim aici faptul că Ordinul președintelui ONPCSB nr. 37/9.03.2021 modifică criteriile pentru determinarea obligației de a asigura funcția de audit independent) la: total active 16.000.000 lei (anterior pragul fixat era de 5.000.000 lei); total cifră de afaceri netă 32.000.000 lei (anterior pragul fixat era de 10.000.000 lei); și numărul mediu de salariați 50 (anterior pragul fixat era de 30 de salariați). Compania are obligația potrivit legii de a asigura o funcție de audit independent în scopul testării normelor, procedurilor, mecanismelor si politicilor specifice atunci când, depășește cel puțin două dintre criteriile menționate mai sus în ultimul exercițiu financiar încheiat.

d)În al patrulea rând, toate persoanele sau persoanele fizice autorizate care oferă asistență companiilor (experții contabili, auditori, contabili autorizaţi, evaluatori autorizaţi, consultanţii fiscali, avocați, notarii publici, avocaţii, executorii judecătoreşti şi alte persoane care exercită profesii juridice liberale, în cazul în care acordă asistenţă pentru întocmirea sau perfectarea de operaţiuni pentru clienţii lor privind cumpărarea ori vânzarea de bunuri imobile, acţiuni sau părţi sociale ori ori elemente ale fondului de comerţ, administrarea instrumentelor financiare, valorilor mobiliare etc.) sunt considerate entități raportoare și au toate obligațiile de raportare ce decurg din Legea 129/2019.

11.În 10 iunie 2021 aƫi lansat oficial site-ul proiectului FINCRIME – “Analiză inteligentă și predicția criminalității economice și financiare într-un mediu de afaceri interconectat cibernetic”. Ce ne puteți spune despre acest proiect ? Care sunt obiectivele acestuia?

Propunerea de finanțare la cercetare cu titlul “Analiză inteligentă și predicția criminalității economice și financiare într-un mediu de afaceri interconectat cibernetic” (FINCRIME), a obținut un punctaj de 91.8 puncte, fiind clasat în top 10 proiecte acceptate la finanțare în domeniul Științelor Sociale și Economice. Proiectul este finanțat de Ministerul Educației și Cercetării, CNCS-UEFISCDI, cu nr. PN-III-P4-ID-PCE-2020-2174, suma aprobată la finanțare este de 1.197.828 lei, perioada de derulare este 04.01.2021-31.12.2023.

Proiectul a demarat în 04.01.2021 iar lansarea oficială a website-ului proiectului a fost în 10.06.2021, https://fincrime.net/ro/.

Din echipa proiectului FINCRIME pe care îl coordonez fac parte un număr de 11 cadre universitare, specialiști de marcă în mediul dumnealor de activitate și colaboratori cu vizibilitate pe plan intern și internațional (Dr. Mircea-Constantin Șcheau, Conf. Univ dr. Viorela Ligia-Văidean, Prof. univ. dr Sorin Nicolae Borlea, Conf. univ. dr Codruța Mare, Conf. univ. dr Dragoș Păun, Lect. univ. dr. Septimiu Puț, Asist. univ. dr. Gabriela Mihaela Mureșan, Dr. Decebal Remus Florescu, Drd Iulia Brici, Drd. Alexandra Ioana Rus, și Drd. Ioana Lavinia Safta).

Principalul obiectiv al proiectului FINCRIME constă în dezvoltarea unei platforme Machine Learning pentru determinarea riscului de criminalitate economico-financiară la nivel micro și macro pentru companiile și industriile din lume, cu accent pe spațiul european.

Ca obiective secundare menționăm:

  • Dezvoltarea unei platforme Machine Learning pentru colectarea atributelor economice și financiare la nivel micro și macro.
  • Predicția riscului de criminalitate la nivel micro și macro al economiilor mondiale, cu accent pe spațiul european.
  • Promovarea vizibilității și disponibilității acestei platforme prin relațiile interinstituționale pe care Universitatea Babeș-Bolyai le întreține cu autoritățile centrale și companiile ce activează în mediul de afaceri.

Beneficiarii/utilizatorii platformei FINCRIME se vor clasifica pe trei niveluri, în funcție de nivelul diferențiat al gradului de restricție al accesului la datele din interior (Nivelul 1  Basic- se va adresa publicului larg; Nivelul 2 profesional- se va adresa mediului de afaceri, companiilor de consultanță financiară, societăților de audit; Nivelul 3- profesional se va adresa instituțiilor publice și organismelor ablitate în lupta împotriva criminalității economico-financiare (La nivel national -ANAF, Curtea de Conturi, ONPCSB, Poliția Română, CERT; La nivel internațional- Moneyval, CEPOL, EUROPOL etc.).

Pentru aprofundarea topicului de spălare a banilor cititorii pot sa participe la trainingurile pe care invitata noastra le susține periodic în cadrul Institutului de Studii financiare, București și respectiv Wolters Kluwer, România.

Va multumim

Articole similare

Comentariul tau aici