Noi prevederi legale referitoare la inregistrarea in registrul comertului -Legea 265/2022

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

In 22 iulie 2022, presedintele a promulgat Legea 265 privind registrul comerţului şi pentru modificarea si completarea altor acte normative cu incidenţă asupra înregistrării în registrul comerţului.

Legea reglementeaza urmatoarele:

a)procedura de înregistrare în registrul comerțului pe baza controlului registratorului de registrul comerțului sau, după caz, în baza hotărârii instanței judecătorești;
b) statutul registratorului de registrul comerţului, numit în continuare registrator;
c) modul de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, denumit în continuare ONRC, şi a oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale, denumite în continuare oficiile registrului comerţului.

Potrivit noii legi:

  • actul constitutiv se poate întocmi online, prin completarea unui formular-tip, cu opţiuni predefinite, care va fi disponibil pe pagina de internet a ONRC; actul constitutiv formular-tip sau, după caz, cel individualizat, se semnează de către toţi fondatorii sau de reprezentanţii acestora cu semnătură electronică calificată;
  • cererile de înregistrare şi înscrisurile depuse în susţinerea acestora întocmite de avocaţi sau de notari publici se pot semna de către aceştia cu semnătură electronică calificată şi se pot transmite prin mijloace electronice;
  • procedura de înregistrare a sucursalelor companiilor cu sediul principal într-un stat membru UE se simplifică prin eliminarea documentelor şi informaţiile ce sunt/vor putea fi obţinute/verificate prin sistemul de interconectare a registrelor comerţului – BRIS;
  • folosirea unei platforme electronice centrale, ţinută de registrul comerţului, pentru publicarea actelor şi faptelor înregistrate/menţionate/depuse/vizate în/la/de registrul comerţului, Buletinul electronic al registrului comerţului;
  • în considerarea interconectării registrelor comerţului din statele membre, se uniformizează efectul înregistrării în toate registrele ca fiind cel de la care actele, faptele persoanelor fizice şi juridice înregistrate devin opozabile terţilor pentru a oferi un punct de referinţă general atât pentru utilizatorii naţionali, cât şi pentru cei transfrontalieri;
  • certificatele de înmatriculare şi certificatele constatatoare vor putea fi emise şi în format electronic semnate cu semnătură electronică calificată/sigiliul electronic calificat.

Înregistrarea declaraţiei pe proprie răspundere cu privire la îndeplinirea condiţiilor de funcţionare/desfăşurare a activităţii

Potrivit noilor prevederi autorizarea funcţionării se realizează prin înregistrarea în registrul comerţului a declaraţiei-tip pe propria răspundere şi a datelor aferente, prin care solicitantul îşi asumă responsabilitatea cu privire la legalitatea desfăşurării tuturor activităţilor declarate în obiectul de activitate şi a îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege pentru desfăşurarea acestora, la sediul social/profesional, la sediile secundare sau, după caz, în afara acestora.


Activităţile cu impact semnificativ asupra mediului sunt autorizate, din punct de vedere al protecţiei mediului, de către autorităţile competente de protecţia mediului, la sediile acestora. Procedura de autorizare şi lista activităţilor cu impact semnificativ asupra mediului sunt stabilite prin ordin al ministrului de resort, comunicat ONRC.
Activităţile pentru care legea reglementează condiţii speciale de autorizare/notificare a funcţionării sunt autorizate de autorităţile şi instituţiile de resort, potrivit procedurilor emise în acest sens, prealabil sau ulterior desfăşurării activităţilor economice pentru care este necesară autorizaţia. În acest caz autorităţile/instituţiile publice implicate vor încheia protocoale de colaborare cu ONRC, pentru transmiterea periodică a listei codurilor CAEN care necesită condiţii speciale de autorizare/notificare, precum şi a profesioniştilor având ca obiect de activitate principal sau secundar aceste activităţi, pentru care se va dispune, în încheierea pronunţată de registrator, necesitatea obţinerii acestor autorizaţii sau a notificării, în vederea desfăşurării, în condiţii legale, a activităţii respective.


Solicitantul trebuie să depună, odată cu cererea de înregistrare, şi declaraţia-tip pe proprie răspundere cu privire la îndeplinirea condiţiilor de funcţionare/desfăşurare a activităţii pentru sediul social/profesional şi/sau sedii secundare sau, după caz, la terţi. Activităţile proprii de birou pentru firmă nu fac obiectul depunerii declaraţiei pe proprie răspundere.

Declarația este semnată olograf sau cu semnătură electronică calificată de asociaţi, administratori, reprezentantul persoanei juridice care se ocupă nemijlocit de activitățile sucursalei, persoana fizică care solicită înregistrarea ca persoană fizică autorizată, titularul întreprinderii individuale, reprezentantul desemnat al întreprinderii familiale, din care să rezulte că persoana juridică, sucursala, persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală sau întreprinderea familială desfășoară toate activitățile declarate în obiectul de activitate la sediul social sau profesional şi/sau la sediile secundare, după caz, la terți, cu îndeplinirea condițiilor de funcționare prevăzute de legislaţia în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii.
Dacă se modifică obiectul de activitate ori activităţile autorizate, sediul social/profesional sau se înfiinţează noi sedii secundare, precum şi în situaţia întreruperii temporare de activitate a persoanelor fizice autorizate, întreprinderii individuale,intreprinderilor familiale ori a societăţilor care au desfăşurat activitate de la înfiinţare sau a reluării acesteia, solicitantul depune la biroul unic din cadrul oficiului registrului comerţului o nouă declaraţie-tip pentru sediul social/profesional şi/sau sedii secundare, după caz, la terţi, corespunzătoare modificărilor intervenite şi care să ateste situaţia curentă pentru desfăşurarea tuturor activităţilor declarate în obiectul de activitate.


Oficiul registrului comerţului înregistrează în registrul comerţului depunerea declaraţiei pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condiţiilor de funcţionare/desfăşurare a activităţii pentru sediul social/profesional şi/sau pentru fiecare sediu secundar, după caz, la terţi şi datele cuprinse în declaraţie.
În vederea efectuării controlului de către autorităţile/instituţiile publice competente în domeniul autorizării funcţionării şi a verificării conformităţii celor declarate, oficiul registrului comerţului transmite acestora, pe cale electronică, informaţii din declaraţiile-tip pe proprie răspundere cu privire la îndeplinirea condiţiilor de funcţionare/desfăşurare a activităţii la sediul social/profesional şi/sau sedii secundare sau, după caz, la terţi, şi datele de identificare a persoanelor înregistrate, în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării în registrul comerţului.


Aceste autorităţi/instituţii publice competente sunt:
a) Ministerul Sănătăţii, prin direcţiile de sănătate publică teritoriale;
b) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, prin structurile teritoriale;
c) Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, prin unităţile teritoriale;
d) Ministerul Muncii și Solidarităţii Sociale, prin inspectoratele teritoriale de muncă.

Actul normativ se regaseste integral AICI.

Articole similare

Comentariul tau aici