Noua lege a dialogului social: negocierea colectiva obligatorie daca entitatea are minim 10 angajati

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT

In MOF 1238 din 22 decembrie 2022 s-a publicat Legea nr. 367 din 19 decembrie 2022 privind dialogul social. Legea a intrat in vigoare la data de 25 decembrie 2022.

Retinem articolul 97 din aceasta lege care prevede ca negocierea colectivă este obligatorie la nivelul unităților care au cel puțin 10 angajați/lucrători, precum și la nivel de sector de negociere colectivă.

Inițiativa negocierii colective aparține oricăruia dintre partenerii sociali.

Inițiatorul negocierii colective poate face acest demers cu cel puțin 60 de zile calendaristice înaintea expirării contractelor colective de muncă sau a expirării perioadei de aplicabilitate a clauzelor stipulate în actele adiționale la contractele colective de muncă.

Durata negocierii este de maximum 45 de zile. Durata maximă poate fi depășită doar prin acordul părților.

Contractele colective de muncă pot să prevadă renegocierea periodică a oricăror clauze convenite între părți.

Termene

În termen de 5 zile calendaristice de la data declanșării procedurilor de negociere angajatorul sau organizația patronală are obligația să convoace toate părțile îndreptățite în vederea negocierii contractului colectiv de muncă.
La prima reuniune a părților se stabilesc informațiile publice și cu caracter confidențial pe care angajatorul sau organizația patronală le va pune la dispoziția părții sindicale și/sau a reprezentanților angajaților/lucrătorilor și data până la care urmează a îndeplini această obligație.
Informațiile pe care angajatorul le va pune la dispoziția părții sindicale și/sau a reprezentanților angajaților/lucrătorilor, trebuie să permită o analiză a situației economico-financiare și vor cuprinde cel puțin date referitoare la:
a) situația economico-financiară a unității la zi, precum și perspectiva de evoluție a acesteia pe următoarea perioadă contractuală;
b) situația, structura și evoluția estimată a ocupării forței de muncă, precum și eventualele măsuri preconizate pe următoarea perioadă contractuală;
c) măsurile propuse privind organizarea muncii, programului și a timpului de lucru pe următoarea perioadă contractuală;
d) măsurile propuse privind protecția drepturilor angajaților/ lucrătorilor în caz de transfer al unității sau a unei părți a acesteia;
e) măsuri propuse de angajator privind promovarea îmbunătățirii securității și sănătății în muncă a angajaților/ lucrătorilor pe următoarea perioadă contractuală.

Procesul verbal al primei reuniuni

Părțile vor consemna în procesul-verbal al primei reuniuni următoarele:
a) componența nominală a echipelor de negociere pentru fiecare parte, în baza unei împuterniciri scrise;
b) nominalizarea persoanelor mandatate să semneze contractul colectiv de muncă;
c) durata maximă a negocierilor convenită de părți;
d) locul și calendarul reuniunilor;
e) în cazul sindicatului/organizației sindicale, existența dovezii reprezentativității;
f) în cazul în care nu există organizații sindicale, dovada alegerii reprezentanților angajaților/lucrătorilor
g) existența dovezii convocării tuturor părților îndreptățite să participe la negociere;
h) pentru negocierile la nivel de unitate existența dovezii personalității juridice a sindicatelor;
i) alte detalii privind negocierea.
Data primei ședințe de negociere reprezintă data certă la care se consideră că negocierile au fost declanșate.
La fiecare ședință de negociere se încheie procese- verbale semnate de reprezentanții mandatați ai părților, în care se consemnează conținutul negocierilor.

Angajatorii vor informa angajații/lucrătorii din unitate cu privire la obligația de a iniția negocierea colectivă și vor preciza cele două variante posibile pentru a începe negocierea, respectiv înființarea unei organizații sindicale sau dreptul de a se înscrie într-un sindicat înființat la nivelul sectorului de negociere ori posibilitatea de a-și alege reprezentanți.

De reținut este faptul că  persoanele care au funcții de conducere în unitate nu pot fi alese ca reprezentanți ai angajaților/lucrătorilor.

Reprezentanții angajaților/lucrătorilor

La angajatorul la care sunt încadrați minimum 10 angajați/lucrători și la care nu există sindicat, interesele angajaților/lucrătorilor pot fi promovate și apărate de reprezentanții lor, aleși și mandatați special în acest scop, conform legii.
Reprezentanții angajaților/lucrătorilor sunt aleși cu votul a cel puțin jumătate plus unu din numărul total al angajaților/ lucrătorilor din unitatea respectivă.
Angajatorul, la cererea angajaților/lucrătorilor, va facilita desfășurarea procedurilor de alegere a reprezentanților .

La nivelul angajatorului la care nu există un sindicat, angajații/lucrătorii pot constitui un grup de inițiativă care elaborează procedurile și/sau regulamentul pentru desfășurarea alegerii reprezentanților angajaților/lucrătorilor.
Procedurile și/sau regulamentul pentru desfășurarea alegerilor se comunică angajatorului, care are obligația ca, în termen de cel mult 10 zile de la primire, să informeze toți angajații/lucrătorii unității cu privire la conținutul procedurilor și/sau regulamentului pentru desfășurarea alegerii reprezentanților angajaților/lucrătorilor.

Pot avea calitatea de reprezentanți ai angajaților/lucrătorilor persoanele care sunt încadrate la angajator pe baza unui contract individual de muncă sau raport de serviciu și au împlinit vârsta de 18 ani.
Numărul de reprezentanți aleși ai angajaților/lucrătorilor se stabilește de comun acord cu angajatorul, în funcție de numărul total de angajați/lucrători. Dacă nu se realizează acordul, numărul de reprezentanți aleși ai angajaților/lucrătorilor nu poate fi mai mare de:
a) 2 reprezentanți, la angajatorii care au sub 100 de angajați/lucrători;
b) 3 reprezentanți, la angajatorii care au între 101 și 500 de angajați/lucrători;
c) 4 reprezentanți, la angajatorii care au între 501 și 1.000 de angajați/lucrători;
d) 5 reprezentanți, la angajatorii care au între 1.001 și 2.000 de angajați/lucrători;
e) 6 reprezentanți, la angajatorii care au peste 2.000 de angajați/lucrători.
Durata mandatului reprezentanților angajaților/lucrătorilor nu poate fi mai mare de 2 ani.

Reprezentanții angajaților/lucrătorilor au următoarele atribuții principale:
a) să participe la elaborarea regulamentului intern;
b) să sesizeze inspectoratul teritorial de muncă cu privire la nerespectarea dispozițiilor legale și ale contractului/acordului colectiv de muncă aplicabil;
c) să participe la negocierea contractului/acordului colectiv de muncă, potrivit prezentei legi.

În cazul în care negocierea se finalizează, contractul colectiv de muncă se poate încheia numai pe o perioadă determinată, cuprinsă  între 12  şi  24 de luni, cu posibilitatea prelungirii prin acordul părților, o singură dată, cu cel mult 12 luni.

Contractele colective de muncă la nivel de unitate şi actele adiţionale la acestea se încheie în formă scrisă, se depun şi se înregistrează  la inspectoratul teritorial de muncă din raza sediului angajatorului.

Articole similare

Comentariul tau aici