PFA, intreprinderi individuale si familiale – Legea nr. 182/2016

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Legea nr. 182/2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 828/2016 şi va intra în vigoare în data de 17 ianuarie 2017.

Principalele modificari aduse de legea nr. 182/2016 sunt urmatoarele:

 • Persoanele fizice prevăzute la art. 3 alin. (1) au obligaţia să solicite oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal înregistrarea şi autorizarea funcţionării, cu respectarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, înainte de începerea activităţii economice în formele prevăzute la art. 4 lit. a) sau b), ca persoană fizică autorizată, denumită în continuare PFA, respectiv ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale.
 • Reprezentantul întreprinderii familiale are obligaţia să solicite înregistrarea în registrul comerţului şi autorizarea funcţionării înainte de începerea activităţii economice. În cazul în care acesta nu formulează cererea în termen de 15 zile de la încheierea acordului de constituire prevăzut la art. 29 alin. (1), oricare membru al întreprinderii familiale, care are capacitate deplină de exerciţiu, poate să solicite înregistrarea în registrul comerţului şi autorizarea funcţionării, cu respectarea prevederilor alin. (4).
 • În toate cazurile, cererea de înregistrare în registrul comerţului şi de autorizare a funcţionării trebuie formulată în termen de 20 de zile de la încheierea acordului de constituire prevăzut la art. 29 alin. (1).
 • Au capacitate deplină de exerciţiu, cu excepţia membrilor întreprinderii familiale ce nu au calitatea de reprezentant, care trebuie să aibă vârsta de cel puţin 16 ani; nu au săvârşit fapte sancţionate de legile fiscale, contabile, vamale şi de cele care privesc disciplina financiar-fiscală; au un sediu profesional declarat conform art. 9.
 • Pentru stabilirea sediului profesional/punctelor de lucru este necesar ca persoana fizică titulară care se autorizează ca PFA, titularul întreprinderii individuale sau oricare membru al întreprinderii familiale, după caz, să prezinte înscrisul care atestă dreptul de folosinţă asupra imobilului cu destinaţie de sediu profesional/punct de lucru.
 • Înregistrarea în registrul comerţului a PFA, a întreprinderii individuale şi a întreprinderii familiale se face în baza rezoluţiei motivate a directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal sau a uneia dintre persoanele desemnate prin decizie a directorului general al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 11 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerţului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare.
 • Dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 8 şi 9, directorul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal sau persoana desemnată dispune înregistrarea în registrul comerţului şi autorizarea funcţionării persoanei fizice autorizate, a întreprinderii individuale sau a întreprinderii familiale. Prin aceeaşi rezoluţie se va dispune şi înregistrarea în registrul comerţului a declaraţiei-tip pe propria răspundere, date conform prevederilor Legii nr. 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Dispoziţiile art. 172 din Legea nr. 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la transmiterea declaraţiilor-tip către autorităţile publice competente, se aplică în mod corespunzător.
 • Dacă documentele depuse în susţinerea cererii sunt incomplete, directorul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal sau persoana desemnată dispune prin rezoluţie motivată acordarea unui termen de maximum 15 zile pentru completarea acestora. Termenul va fi comunicat solicitantului pe loc, dacă este prezent, precum şi prin afişare/postare pe site-ul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, iar rezoluţia se afişează la sediul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi pe site-ul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. În toate cazurile se vor indica documentele care urmează să fie depuse până la termenul acordat. La cererea motivată a solicitantului, termenul de 15 zile poate fi prelungit o singură dată cu maximum 15 zile. Termenul de 15 zile se calculează fără a se lua în considerare ziua în care a început şi ziua în care s-a împlinit.
 • În cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile legale, directorul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal sau persoana desemnată dispune prin rezoluţie motivată respingerea cererii de înregistrare în registrul comerţului şi de autorizare a funcţionării pentru persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală sau întreprinderea familială solicitantă, precum şi a înregistrării declaraţiei-tip pe propria răspundere date conform Legii nr. 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Rezoluţiile directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal sau ale persoanei desemnate, cu privire la înmatriculare şi orice alte înregistrări în registrul comerţului, conform prezentei ordonanţe de urgenţă, se execută de îndată, în baza lor efectuându-se înregistrările dispuse prin acestea, fără nicio altă formalitate.
 • Schimbarea sediului profesional şi/sau a obiectului principal de activitate se înregistrează la oficiul registrului comerţului, cu aplicarea corespunzătoare a dispoziţiilor prezentului capitol. În cazul schimbării sediului profesional în alt judeţ, directorul oficiului registrului comerţului sau persoana desemnată, la care este înregistrată PFA, întreprinderea individuală sau întreprinderea familială, va aproba, prin aceeaşi rezoluţie, schimbarea sediului profesional în alt judeţ, înregistrarea în registrul comerţului de la noul sediu şi radierea înregistrării din registrul comerţului de la vechiul sediu, dispunând efectuarea înregistrărilor în registrul comerţului.
 • PFA poate avea în obiectul de activitate cel mult 5 clase de activităţi prevăzute de codul CAEN.
 • PFA poate desfăşura activităţile pentru care este autorizată, singură sau împreună cu cel mult 3 persoane, angajate de aceasta, în calitate de angajator, cu contract individual de muncă, încheiat şi înregistrat în condiţiile legii.
 • O persoană titulară a PFA poate cumula calitatea de persoană fizică autorizată cu cea de salariat al unei terţe persoane care funcţionează atât în acelaşi domeniu, cât şi într-un alt domeniu de activitate economică decât cel pentru care PFA este autorizată.
 • Întreprinderea individuală poate avea în obiectul de activitate cel mult 10 clase de activităţi prevăzute de codul CAEN.
 • Întreprinderea individuală poate angaja cel mult 8 salariaţi, terţe persoane, cu contract individual de muncă încheiat şi înregistrat în condiţiile legii şi poate stabili relaţii contractuale, în condiţiile legii, cu orice persoane fizice şi juridice, cu alte întreprinderi individuale, cu PFA sau întreprinderi familiale, pentru efectuarea unei activităţi economice, fără ca aceasta să îi schimbe statutul juridic dobândit potrivit prezentei secţiuni.
 • Studenţii care vor să înfiinţeze o afacere proprie sunt scutiţi de la plata taxelor pentru operaţiunile de înregistrare şi autorizare a unui PFA sau a unei întreprinderi individuale prin oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, precum şi de la plata tarifelor pentru serviciile de asistenţă prestate de aceste oficii.
 • Pentru a beneficia de prevederile alin. (1), studentul care obţine calitatea de titular al PFA sau de titular al întreprinderii individuale trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: să urmeze cursurile unei instituţii de învăţământ superior acreditate în România; să fie cel puţin în anul II de studiu şi să fi promovat, integral, la data solicitării, toate cerinţele programei de învăţământ prevăzute de senatul instituţiei; nu a împlinit vârsta de 30 de ani.”

Pentru mai multe informatii -click aici-

Articole similare