Tratament contabil titluri cu venit variabil

 

Exemplu de monografie contabila privind tratamentul contabil, în situaţiile financiare individuale, al titlurilor cu venit variabil, cotate şi necotate, achiziţionate de entitate şi păstrate pe termen lung, prezentat in Ghidul practic la Ordinul 3055/2009.

 La data de 15.01.2010 entitatea A a achiziţionat de pe piaţa reglementată:

• 2.000 acţiuni ale entităţii B, reprezentând 55% acţiuni în capitalul social al acestei societăţi, la un preţ unitar de 100 lei/acţiune;

• 1.000 acţiuni la Instituţia de Credit C, societate nelistată, reprezentând 25% din capitalul acesteia, la un preţ unitar negociat de 1.000 lei/acţiune

Entitatea intenţionează să păstreze titlurile pe termen lung (mai mult de un an).

În funcţie de procentul de control corespunzător titlurilor deţinute la entităţile B şi C, entitatea A clasifică imobilizările financiare concretizate în titluri cotate ca fiind acţiuni deţinute la entităţile afiliate, iar cele necotate, interese de participare.

 

În contabilitate, entitatea A va efectua următoarele înregistrări:

 1. La 15.01.2010

 • Achiziţia titlurilor cotate şi necotate:

 261 Acţiuni deţinute la entităţile afiliate/analitic entitatea B = 2691 Vărsăminte de efectuat privind acţiunile deţinute la entităţile afiliate 200.000 lei (2.000×100)

263 Interese de participare/analitic entitatea C=2692 Vărsăminte de efectuat privind interesele de participare1.000.000 lei (1.000×1.000)

 

• Achitarea contravalorii lor:

% = 5121 Conturi la bănci în lei 1.200.000 lei

 

2691 Vărsăminte de efectuat privind acţiunile deţinute la entităţile afiliate 200.000 lei

2692 Vărsăminte de efectuat privind interesele de participare 1.000.000 lei

 

2. La 31.12.2010 (la data bilanţului)

 Entitatea A constată următoarele:

-Valoarea de cotaţie din ultima zi de tranzacţionare a acţiunilor cotate deţinute la societatea B este de 95 lei/acţiune, ceea ce indică o pierdere de valoare;

-Instituţia de credit C a intrat în incapacitate de plată, iar Banca Centrală i-a retras autorizaţia de funcţionare la data de 01.12.2010 şi s-a declanşat procedura falimentului; drept urmare, pentru acţiunile necotate se înregistrează o pierdere de valoare, estimată la 50%.

 

În urma evaluării titlurilor deţinute, entitatea A va efectua următoarele înregistrări:

– acţiunile cotate se ajustează cu valoarea de 10.000 lei (2.000 x (100-95))

 6863 Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare = 2961 Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor deţinute la entităţileafiliate /analitic entitatea B 10.000 lei

-acţiunile necotate se ajustează cu valoarea de 500.000 lei (50% x 1.000.000)

 

6863 Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare = 2962 Ajustări pentru pierderea de valoare a intereselor de participare /analitic entitatea C 500.000 lei

 

3 . La 15.06.2011

 Entitatea B comunică entităţii A că, în conformitate cu hotărârea adunării generale, se majorează capitalul social al entităţii B cu rezervele existente în soldul contului 1068

”Alte rezerve”.

Drept urmare, se înregistrează o creştere a valorii nominale a acţiunilor societăţii B cu 9 lei/acţiune.

Entitatea A va înregistra pentru acţiunile pe care le deţine la entitatea B, plusul de valoare nominală de 18.000 lei (2.000 x 9) rezultat ca urmare a majorării capitalului social, prin articolul contabil:

261 Acţiuni deţinute la entităţile afiliate/analitic entitatea B = 1068 Alte rezerve /analitic Acţiuni entitatea B 18.000 lei

 

4. La 31.12.2011 (la data bilanţului)

Entitatea A constată următoarele:

-valoarea de cotaţie din ultima zi de tranzacţionare a unei acţiuni cotate aferente entităţii B este de 112 lei (în contabilitate, creşterea de valoare la imobilizări financiare nu se inregistrează, ci se prezintă în notele explicative la situaţiile financiare anuale);

– ajustarea reflectată anterior rămâne fără obiect şi este reluată la venituri;

– lichidarea Instituţiei de Credit C este în curs de desfăşurare; drept urmare, pentru acţiunile necotate se înregistrează o pierdere suplimentară de valoare, estimată la 20% din valoarea iniţială a acestora.

Înregistrarea reluării la venituri a ajustării constituite pentru imobilizările financiare , deţinute la entitatea B:

 

2961 Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor deţinute la entităţile afiliate/analitic entitatea B = 7863 Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare 10.000 lei

 

Înregistrarea pierderii suplimentare de valoare de 200.000 lei (20% x 1.000.000) pentru acţiunile instituţiei de credit C :

6863 Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare = 2962 Ajustări pentru pierderea de valoare a intereselor de participare /analitic Entitatea C

 

5. La 15.03.2012

 Entitatea A primeşte o comunicare din partea lichidatorului Instituţiei de credit C că, în urma procesului de lichidare, s-a virat suma de 300.000 lei aferentă acţiunilor deţinute de entitatea A.

La aceeaşi dată, entitatea A hotărăşte să vândă titlurile deţinute la entitatea B, la preţul de 130 lei/acţiune, tranzacţia fiind efectuată pe piaţa reglementată.

În contabilitatea entităţii A se înregistrează:

– trecerea pe cheltuieli a contravalorii acţiunilor deţinute la Instituţia de credit C:

6641 Cheltuieli privind investiţiile financiare cedate = 263 Interese de participare /analitic entitatea C 1.000.000 lei

-anularea ajustărilor cumulate de 700.000 lei ( 500.000 + 200.000) ca urmare a înregistrării pierderii de valoare:

2962 Ajustări pentru pierderea de valoare a intereselor de participare/analitic entitatea C =7863 Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare 700.000 lei

-încasarea sumei de 300.000 lei, virată de lichidator:

5121 Conturi la bănci în lei = 768 Alte venituri financiare 300.000 lei

– vânzarea celor 2 .000 de titluri deţinute la entitatea B, la un preţ unitar de 130 lei/acţiune rezultând o valoare de 260.000 lei (2.000 x 130):

461 Debitori diverşi = 7641 Venituri din imobilizări financiare cedate 260.000 lei

-scăderea din gestiune a titlurilor la valoarea de 218.000 lei (2.000 x 100 + 18.000) având în vedere totodată şi valoarea de 18.000 lei (2.000 x 9) înregistrată în capitaluri, corespunzătoare majorării ulterioare a capitalului social al societăţii B:

6641 Cheltuieli privind imobilizările financiare cedate = 261 Acţiuni deţinute la entităţile afi liate/analitic entitatea B 218.000 lei

-reluarea rezervei la venituri :

1068 Alte rezerve/analitic Acţiuni entitatea B = 7641 Venituri din imobilizări financiare cedate

18.000 lei

-încasarea sumelor aferente vânzării de 260.000 lei:

5121 Conturi la bănci în lei =461 Debitori diverşi 260.000 lei

Articole similare

Comentariul tau aici