Comunicarea calitatii de asigurat la sanatate intre ANAF si casa de asigurari de sanatate – O 3903/2018

Va reamintim un ordin care a aparut in 2018 si care reglementeaza modul de comunicare a persoanelor fizice asigurate la sanatate intre ANAF si Casa de asigurari de sanatate.

Este vorba de Ordinul nr. 3.903/1.295/2018 pentru aprobarea Procedurii privind structura și periodicitatea transmiterii între Agenția Națională de Administrare Fiscală și Casa Națională de Asigurări de Sănătate a informațiilor cuprinse în declarațiile fiscale privind persoanele fizice care au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate, a informațiilor referitoare la declararea/achitarea contribuției, precum și a informațiilor referitoare la persoanele fizice prevăzute la art. 224 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, înregistrate în Registrul unic de evidență al asiguraților din Platforma informatică din asigurările de sănătate

Agenția Națională de Administrare Fiscală transmite Casei Naționale de Asigurări de Sănătate informațiile cuprinse în declarațiile fiscale privind persoanele fizice care au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate și informațiile referitoare la declararea/achitarea contribuției, potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Informațiile se transmit Casei Naționale de Asigurări de Sănătate în vederea acordării calității de asigurat persoanelor fizice care depun/pentru care se depun declarațiile fiscale în care sunt înregistrate persoanele fizice care au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate.

Lista categoriilor de persoane fizice este :

1. persoane fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, pentru care contribuția de asigurări sociale de sănătate se reține la sursă de către plătitorul de venituri și se declară în declarația formular D112, potrivit capitolului III al titlului V din Codul fiscal, precum și cei care beneficiază de indemnizații de asigurări sociale de sănătate potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare
2. persoane fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, pentru care contribuția de asigurări sociale de sănătate se reține la sursă de către plătitorul de venituri și se declară în declarația formular D112, potrivit capitolului III al titlului V din Codul fiscal
3. persoane fizice care realizează venituri din arendă pentru care contribuția de asigurări sociale de sănătate se reține la sursă de către plătitorul de venituri și se declară în declarația formular D112, potrivit capitolului III al titlului V din Codul fiscal
4. persoane fizice care realizează venituri din asocieri cu persoane juridice, contribuabili potrivit prevederilor titlului II și titlului III din Codul fiscal sau Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, pentru care contribuția de asigurări sociale de sănătate se reține la sursă de către plătitorul de venituri și se declară în declarația formular D112, potrivit capitolului III al titlului V din Codul fiscal
5. persoane fizice care realizează venituri în baza contractelor de activitate sportivă pentru care contribuția de asigurări sociale de sănătate se reține la sursă de către plătitorul de venituri și se declară în declarația formular D112, potrivit capitolului III al titlului V din Codul fiscal
6. persoane fizice care realizează venituri, peste nivelul plafonului minim, de natura celor prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b)-h) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, care depun Declarația unică
7. persoane fizice care realizează venituri, sub nivelul plafonului minim, de natura celor prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b)-h) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, care depun opțional Declarația unică
8. persoane fizice prevăzute la art. 180 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, care nu realizează venituri asupra cărora se datorează contribuția și nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, care depun opțional Declarația unică
9.persoane care se află în concediu de acomodare, potrivit Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în concediu pentru creșterea copilului potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare
10. persoane fizice care beneficiază de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare
11. persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) sau art. 23 alin. (3) sau art. 32 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, declarate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, prin casele de asigurări de sănătate subordonate
12. asigurați preluați de casele teritoriale de pensii de la unitățile în faliment, precum și persoane preluate în plata indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale de către Casa Națională de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii și de către casele sectoriale de pensii.

Periodicitatea transmiterii informatiilor:

  • zilnic, se transmit informațiile referitoare la persoanele înregistrate în formularul D112;
  •  lunar, se transmit informațiile privind starea angajatorilor, care transmit informațiile prevăzute mai sus, referitoare la data înregistrării, suspendării, precum și a încetării activității;
  • zilnic se transmit informatiile cu privire la declaratia unica.

Articole similare

Comentariul tau aici