Depunere situatii financiare persoane fara scop patrimonial- comunicat DGRFP Galati

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi informează contribuabilii interesaţi că 29 aprilie 2016 este termenul limită pentru depunerea situaţiilor financiare anuale, potrivit OMFP nr.123/2016 de către asociaţiile, fundaţiile şi celelalte persoane juridice cu şi fără scop patrimonial.

Categorii de contribuabili: Persoanele juridice fără scop patrimonial, organizaţiile sindicale şi patronale, care nu desfăşoară activităţi economice, CAR-urile, întocmesc situaţii financiare anuale simplificate, forma prescurtată, la 31 decembrie 2015, compuse din:

– bilanţ prescurtat, F10

– contul prescurtat al rezultatului exerciţiului, F20

– repartizarea rezultatului exerciţiului financiar, F21

– situaţia activelor imobilizate pentru activităţi fără scop patrimonial, F25

– situaţia activelor imobilizate pentru activităţi economice F26

Persoanele juridice fără scop patrimonial, organizaţiile sindicale şi patronale, persoanele juridice fără scop patrimonial de utilitate publică, CAR-urile, unităţile militare, care desfăşoară şi activităţi economice, întocmesc situaţii financiare anuale, forma lungă la 31 decembrie 2015, compuse din:

      –  bilanţ –  F10/1

       – contul rezultatului exerciţiului – F20/1

        – repartizarea rezultatului exerciţiului financiar – F21

         – situaţia activelor imobilizate pentru activităţi fără scop patrimonial, F25

         – situaţia activelor imobilizate pentru activităţi economice, F26

Important! Pentru activităţile economice desfăşurate, reglementările contabile aprobate prin OMEF nr.1.969/2007 se completează, după caz, cu Reglementările contabile aprobate prin OMFP nr.1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

Modul de completare şi depunere a situaţiilor financiare anuale: Situaţiile financiare anuale se completează cu ajutorul programului de asistenţă care este pus la dispoziţia contribuabililor, gratuit, de unităţile fiscale sau poate fi descărcat de pe portalul ANAF, la adresa www.anaf.ro, secţiunea Declaraţii.electronice, categoria Descărcare declaraţii, meniul Situaţii financiare anuale/Raportări anuale an 2015.

Situaţiile financiare anuale la 31 decembrie 2015 se depun la unităţile teritoriale ale MFP, în format hârtie şi în format electronic, sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, împreună cu formularele listate sau se transmit în format electronic, având ataşată o semnătură electronică extinsă.

Formatul electronic constă într-un fişier PDF având ataşat un fişier cu extensia “xml” şi un fişier cu extensia „zip”. Fişierul cu extensia “zip” va conţine: raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, procesul-verbal al adunării generale pentru aprobarea situaţiilor financiare anuale, declaraţie scrisă privind asumarea răspunderii pentru conducerea contabilităţii, scanate alb-negru, lizibil, cu o rezoluţie care să permită încadrarea în limita a 10 MB a fişierului PDF la care este ataşat fişierul „zip”.

Reamintim faptul că, societăţile, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare au obligaţia să depună situaţiile financiare anuale la 31.12.2015 în termen de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, respectiv până la data de 29 mai 2016

Articole similare