Inregistrarea fiscala a persoanelor fizice nerezidente

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Persoana fizică nerezidentă care datorează impozite, taxe şi contribuţii în România şi care nu deţine un cod numeric personal (CNP), se înregistrează fiscal primind un număr de identificare fiscală atribuit de organul fiscal (NIF).

NIF se obţine prin depunerea formularului 030 “Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere
pentru persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal”, la care ataşează documentele justificative ale informaţiilor cuprinse în declaraţie.

Documente justificative:

 • copia paşaportului, valabil (cetăţenii Uniunii Europene anexează copia paşaportului sau a documentului naţional de identitate, valabil);
 • copia cărţii de identitate;
 • actul de împuternicire în original sau copia legalizată a acestuia pentru contribuabilii are au obligaţia sau optează să-şi desemneze un împuternicit sau pentru care se numeşte curator fiscal, potrivit legii;
 • actul de desemnare a unui reprezentant fiscal şi decizia de aprobare a calităţii de reprezentant fiscal pentru contribuabilii care se înregistrează în scopuri de TVA prin reprezentant fiscal;
 • documentul din care să reiasă motivul pentru care se solicită NIF (de ex. copia contractului de muncă, copia actului de proprietate al spaţiului care se închiriază în România, declaraţia pe propria răspundere din care să reiasă motivul solicitării de ex.: înmatricularea unei maşini, dobândire de bunuri, etc.);
 • orice alte documente cerute de organul fiscal în funcţie de particularităţile fiecărei solicitări de înregistrare fiscală.

Documentele întocmite într-o limbă străină vor fi însoțite de traduceri în limba română certificate de traducători autorizați. Organul fiscal păstrează la dosarul înregistrării traducerile în limba română, precum și copii certificate ale documentelor prezentate, urmând ca documentele în original să fie restituite.

Declaratia 030 este Declaraţia de înregistrare fiscală/declaraţie de menţiuni/declaraţie de radiere pentru persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal (OPANAF 2034/2022). Formular. Se completează şi se depune, potrivit instrucţiunilor de completare, de către persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal, altele decât persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere.
Declaraţia de înregistrare se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, declaraţia de menţiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior, iar declaraţia de radiere se completează cu ocazia radierii înregistrării fiscale, urmare atribuirii codului numeric personal, potrivit legii.

Formularul 030 se poate depune:
-a) în format hârtie:

 • la registratura organului fiscal ori
 • la poştă, prin scrisoare recomandată

b) prin mijloace electronice de transmitere la distanţă:

 1. prin intermediul serviciului „Spaţiul Privat Virtual”, selectându-se Formularul de Contact/categoria ”Asistenţă şi îndrumare de specialitate în domeniul fiscal” şi ataşându-se formularul 030 în format
  pdf;
 2. prin intermediul portalului www.e-guvernare.ro, prin utilizarea unui certificat digital calificat, în cazul depunerii formularului electronic 700 „Declaraţie pentru înregistrarea/modificarea în mediul electronic a menţiunilor ulterioare înregistrării fiscale precum şi pentru radierea înregistrării fiscale” care se poate depune în cazul declarării modificărilor ulterioare înregistrării fiscale.

Articole similare

Comentariul tau aici