Modul de completare a certificatelor de concediu medical

 

A. Completarea rubricilor de catre medicul curant

• Luat in evidenta de medicul de familie: in cazul in care certificatul de concediu medical a fost eliberat de catre un alt medic din ambulatoriul de specialitate sau din spital, medicul de familie va nota in fisa pacientului si in Registrul de consultatii seria si numarul certificatului vizat si codul de diagnostic.

• Urgente medico-chirurgicale/Boli infectocontagioase din grupa A: medicii care elibereaza certificate de concediu medical vor semna si vor aplica parafa numai pentru bolile si urgentele medico-chirurgicale si vor completa numarul corespunzator din lista de urgente medico-chirurgicale si boli infectocontagioase din grupa A, aprobata prin hotarare a Guvernului.

• Initial/In continuare: se va indica de catre medicul care elibereaza certificatul de concediu medical daca acesta este “Initial” sau “In continuare”, bifandu-se cu “X” casuta corespunzatoare, dupa caz. Prin certificat de concediu medical initial se intelege orice certificat de concediu medical care nu prelungeste un concediu medical anterior sau orice certificat de concediu medical care prelungeste un concediu medical anterior neintrerupt pentru afectiuni diferite. Prin certificat de concediu medical in continuare se intelege orice certificat care prelungeste un concediu medical anterior neintrerupt pentru aceeasi afectiune.

• Valabil pentru luna: se va inscrie luna pentru care s-a acordat concediul medical.

Se va avea in vedere ca certificatul de concediu medical eliberat sa nu depaseasca luna in curs.

• In cazul in care durata concediului medical acordat asiguratului pentru aceeasi afectiune depaseste luna in curs, pentru diferenta de zile se va elibera un nou certificat de concediu medical, cu indicativul “In continuare”.

• Cod indemnizatie: pentru codul de diagnostic care a determinat eliberarea certificatului de concediu medical se va inscrie codul corespunzator al indemnizatiei de asigurari sociale de sanatate (1 – 15), in cifre si litere, conform specificatiilor de pe verso-ul certificatului de concediu medical.

Se completeaza cu cod 08 – Sarcina si lauzie – numai pentru concediul de maternitate de 126 de zile calendaristice, nu si pentru alte afectiuni aparute pana in luna a 7-a de sarcina sau, dupa caz, luna a 6-a de sarcina, pentru persoanele cu handicap care se codifica corespunzator cauzei incapacitatii temporare de munca.

Se completeaza cu cod 15 – Risc maternal – in cazul acordarii concediului de risc maternal, conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 25/2004, cu modificarile ulterioare.

In cazul completarii codului 07 – Carantina -, medicul curant care elibereaza certificatul de concediu medical va inscrie in rubrica “Observatii” de pe verso-ul formularului numarul certificatului eliberat de organele de specialitate ale directiilor de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si durata perioadei de carantina.

In cazul completarii codului 10 – Reducerea cu 1/4 a duratei normale de lucru -, in scopul prevenirii imbolnavirilor si recuperarii capacitatii de munca medicul curant care elibereaza certificatul de concediu medical va inscrie in rubrica “Avizul medicului expert” numarul si data avizului dat de medicul expert al asigurarilor sociale. Totodata, se vor mentiona si numele, prenumele si codul de parafa al medicului expert care a avizat.

• Asigurat in evidenta la C.A.S.: se va nota casa de asigurari de sanatate in evidenta careia se afla asiguratul.

• Numele si prenumele: se vor inscrie numele si prenumele persoanei asigurate – pacient.

• Cod numeric personal: se va inscrie codul numeric personal al asiguratului, format din 13 cifre.

• Domiciliu, resedinta: se va inscrie adresa completa a pacientului.

• Nr. inreg. (RC/FO): se va inscrie numarul din Registrul de consultatii pentru pacientii ingrijiti in ambulatoriu sau numarul foii de observatie pentru pacientii internati.

• Ambulator/internat in spital/sectia: pentru consultatia acordata in ambulator, se va bara cu o linie sintagma internat. Pentru internarea in spital, se va bara cu o linie termenul “Ambulator” si se va mentiona sectia din care a fost externat asiguratul.

• Concediu medical la externare: se va inscrie numarul de zile de concediu medical acordat la externarea din spital, completandu-se toate coloanele potrivit titulaturii acestora.

• Data acordarii (zi/luna/an): se inscrie data (zi/luna/an) la care medicul completeaza si elibereaza certificatul de concediu medical.

• Nr. zile: se va inscrie numarul zilelor calendaristice de concediu medical, care include atat prima, cat si ultima zi de concediu medical.

• De la (zi/luna/an) pana la (zi/luna/an): se va inscrie data inceperii si data terminarii concediului medical. In cazul internarii asiguratului in mai multe sectii, se va inscrie prima zi de internare in spital si data externarii.

• Cod diagnostic: se va inscrie codul bolii care a determinat incapacitatea temporara de munca, recuperarea capacitatii de munca, sarcina si lauzia sau necesitatea ingrijirii copilului bolnav. Pentru inscrierea codului de diagnostic se va utiliza clasificatia internationala a maladiilor CIM, revizia a 10-a OMS (CIM – 10) – Lista cu 999 coduri de boala, in caractere numerice.

La inscrierea codului de boala se va trece forma clinica a bolii: acut, subacut, cronic.

In cazul prelungirii unui certificat de concediu medical pentru acelasi cod de diagnostic, in luna in curs sau in luna urmatoare, pe noul certificat de concediu medical acordat in continuare se va mentine codul de diagnostic inscris in certificatul de concediu medical initial.

Pe certificatul de concediu medical acordat pentru risc maternal nu se inscrie codul de boala. In caseta “cod de boala” se inscrie “RM”.

• Unitatea sanitara emitenta: se va trece tipul unitatii sanitare care a eliberat certificatul de concediu medical (ex: CMI, CDT, spital, sanatoriu etc.) si se va aplica stampila unitatii.

• Nr. conventie… cu C.A.S.: se va inscrie numarul conventiei incheiate in acest sens cu casa de asigurari de sanatate, precum si numele casei de asigurari de sanatate cu care a fost incheiata conventia.

• Medic/Semnatura/Parafa: cuprinde semnatura si parafa medicului care a acordat certificatul de concediu medical.

• Medic sef sectie/Semnatura/Parafa: cuprinde semnatura si parafa medicului sef de sectie din sectia de spital de unde a fost externat asiguratul.

• CUI: codul unic de inregistrare (codul fiscal) al unitatii sanitare care a eliberat certificatul de concediu medical.

• Cod parafa: se completeaza, in mod obligatoriu, de catre medicul care a eliberat certificatul de concediu medical. In cazul in care parafa nu contine codul si calitatea medicului, acestea se vor inscrie citet.

B. Completarea rubricilor de catre platitor

• Viza platitorului: semnatura platitorului privind acceptul la plata a certificatului de concediu medical. In cazul in care se refuza la plata certificatul de concediu medical, se mentioneaza pe scurt motivul refuzului.

• Platitor: se va inscrie denumirea completa a platitorului. Platitor de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate este, dupa caz, angajatorul persoana juridica sau fizica, asimilatul acestuia – agentia teritoriala de ocupare a fortei de munca – sau casa de asigurari de sanatate.

Pentru certificatele de concediu medical care poarta codurile de indemnizatie 02, 03, 04, 10 ca urmare a unui accident de munca sau boala profesionala, confirmate prin avizul casei teritoriale de pensii sau prin avizul directiei de sanatate publica, precum si cele care poarta codul de indemnizatie 11, care se depun direct la casele teritoriale de pensii, platitorul este casa teritoriala de pensii.

Pentru certificatele de concediu medical care poarta codurile de indemnizatie 02, 03, 04, in cazul urgentelor medico-chirurgicale se bifeaza rubrica “100%”.

• Sediul: se va inscrie adresa completa a platitorului.

• CUI: se inscrie codul unic de inregistrare a platitorului.

• Numar angajati: se va inscrie, dupa caz, numarul de angajati (asimilati angajatilor) din luna acordarii certificatului de concediu medical.

• Tip asigurat: se bifeaza, dupa caz, situatia in care se incadreaza asiguratul. Pentru categoriile de asigurati mentionate la art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 se bifeaza “Asigurat cu declaratie de asigurare pentru concedii si indemnizatii”. Se bifeaza rubrica “Asigurat cu contract de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale” numai in cazul certificatelor de concediu medical care poarta codurile de indemnizatie 02, 03, 04, 10 ca urmare a unui accident de munca confirmate prin avizul casei teritoriale de pensii sau prin avizul directiei de sanatate publica, precum si cele care poarta codul de indemnizatie 11, care se depun direct la casele teritoriale de pensii.

• Procent de plata: se bifeaza rubrica corespunzatoare procentului ce se utilizeaza, conform legii, la calculul indemnizatiei de asigurari sociale de sanatate acordate in baza certificatului de concediu medical. Rubrica “Prevenire” se bifeaza in cazul indemnizatiei pentru reducerea timpului de munca cu 1/4 din durata normala sau in cazul indemnizatiei pentru carantina. In cazul indemnizatiei pentru carantina se bifeaza atat rubrica “Prevenire”, cat si rubrica “75%”.

• Baza de calcul a indemnizatiei de asigurari sociale de sanatate: se inscrie media veniturilor (inclusiv cele corespunzatoare perioadelor asimilate stagiului de cotizare) din lunile din care se constituie, conform legii, baza de calcul.

• Zile baza de calcul: se inscrie numarul de zile efectiv lucrate din perioada luata in considerare la stabilirea bazei de calcul a indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate.

• Media zilnica a bazei de calcul a indemnizatiei de asigurari sociale de sanatate: se inscrie valoarea ce rezulta din raportul dintre “baza de calcul a indemnizatiei de asigurari sociale de sanatate” si “zile baza de calcul”.

• Cuantumul indemnizatiei de asigurari sociale de sanatate: se inscrie produsul dintre “media zilnica a bazei de calcul a indemnizatiei de asigurari sociale de sanatate” si procentele prevazute de lege, multiplicat cu numarul de zile lucratoare de concediu medical.

• Indemnizatie suportata de catre angajator/Indemnizatie suportata din bugetul FNUASS pentru concedii si indemnizatii/Indemnizatie suportata din fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale: se inscrie numarul de zile lucratoare, respectiv cuantumul indemnizatiei, in functie de fondul din care se suporta, conform legii, concediul medical.

C. Completarea casetelor referitoare la avizele pentru situatii speciale

• Avizul medicului expert: se va completa de catre medicul care elibereaza certificatul de concediu medical, care va inscrie numarul si data avizului dat de medicul expert al asigurarilor sociale in cazurile prevazute de lege. Totodata, se vor mentiona numele, prenumele si codul de parafa al medicului expert care a avizat.

• Avizul casei teritoriale de pensii (pentru accidente de munca) si avizul directiei de sanatate publica (pentru boli profesionale) se obtin prin grija platitorului si confirma codurile de indemnizatie de asigurari sociale de sanatate 02, 03, 04 si 10. In acest caz, certificatele de concediu medical se depun direct la casele teritoriale de pensii din raza administrativ-teritoriala a angajatorului.

• Aviz concediu de risc maternal: cuprinde numele, semnatura si codul de parafa al medicului de medicina muncii care a participat la evaluarea locului de munca si care confirma riscul maternal.

 

Articole similare

Comentariul tau aici