Procedura de anulare a obligatiilor de plata accesorii – proiect, 10 iulie 2020

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Ministerul de Finante a publica in 10 iulie un Proiect de Ordin pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii .

Potrivit notei de fundamentare:

Prin Capitolul II din OUG nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Codului fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale au fost instituite măsuri de acordare a unor facilități fiscale de anulare a obligațiilor fiscale accesorii, care vizează toți contribuabilii care au datorii restante la 31 martie 2020 (persoane fizice, juridice, persoane fizice care desfășoară activități economice sau profesii libere, entități fără personalitate juridică, instituții publice, etc), astfel:
Măsura 1 – Anularea dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale, restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, în cazul contribuabililor care datorează la această dată atât obligații bugetare accesorii, cât și obligații bugetare principale.
În acest caz, pentru a beneficia de măsura anulării accesoriilor, contribuabilii trebuie să plătească obligațiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 inclusiv, să achite obligațiile curente (cele născute după 31 martie 2020), să depună toate declarațiile fiscale și să depună cererea de anulare a acesoriilor până la 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sanctiunea decăderii.
Cu alte cuvinte, la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor, contribuabilul nu trebuie să mai aibă niciun fel de datorie, cu excepția accesoriilor care se anulează.

Măsura 2 – Anularea dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale, declarate suplimentar de debitor prin declarație rectificativă, cu scadenţă anterioară datei de 31 martie 2020 inclusiv.
În acest caz, contribuabilii care consideră că sunt erori în sumele declarate inițial pot depune declarație rectificativă prin care să declare obligațiile suplimentare și pot beneficia de anularea accesoriilor aferente obligațiilor declarate suplimentar dacă plătesc aceste obligații, precum și obligațiile curente (cele născute după 31 martie 2020), depun toate declarațiile fiscale și, bineînțeles, depun cererea de anulare a accesoriilor până la 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sanctiunea decăderii.

Măsura 3 – Anularea dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv, dacă la această dată contribuabilul datorează doar accesorii, iar obligațiile bugetare principale au fost stinse.
În acest caz, pentru a beneficia de măsura anulării accesoriilor, contribuabilii trebuie să plătească obligațiile curente (cele născute după 31 martie 2020), să depună toate declarațiile fiscale și să depună cererea de anulare a acesoriilor până la 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sanctiunea decăderii.

Măsura 4 – Anularea dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale cu scadente anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv, stabilite prin decizie de impunere emisă ca urmare a inspecţiei fiscale sau verificării situației fiscale personale, care este în curs de derulare la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgență.
În acest caz, contribuabilii care la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență au în derulare o inspecție fiscală ori o verificare a situației fiscale personale pot beneficia de anularea accesoriilor aferente obligațiilor stabilite suplimentar de organul de control dacă plătește aceste obligații până la termenul de plată stabilit în decizia de impunere și dacă depune cererea de anulare a accesoriilor în termen de 90 de zile de la data comunicării deciziei, indiferent dacă acest control a fost finalizat până la 15 decembrie 2020 sau ulterior acestei date.

Pe de altă parte, în baza art. XXII alin. (1) din ordonanța de urgență, Agenția Națională de Administrare Fiscală a transmis prin adresa nr. 2588/03.05.2020 propunerea de ordin în aceea ce privește aplicarea Capitolului II din ordonanța de urgență mai sus menționată, respectiv pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii.

Având în vedere cele mai sus menționate, a fost elaborat prezentul proiect de Ordin pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii, care conține următoarele prevederi principale:

La sfera de aplicare sunt definite obligațiile bugetare administrate de organul fiscal central, care pot face obiectul Capitolului II din ordonanța de urgență sunt enumerate categoriile debitorilor care pot beneficia de facilitățile fiscale, și se reglementează cine acordă aceste facilități.
Proiectul de ordin specifică, de asemenea, care sunt facilitățile fiscale care se acordă, precum și categoriile de obligații de plată accesorii care intră sub incidența acestuia.

Totodată, sunt reglementate detaliat, atât procedura de acordare a amânării la plată, cât și procedura de acordare a anulării obligațiilor de plată accesorii sau procedura de retragere a notificării/cererii de anulare a accesoriilor, după caz.

În acest sens, se reglementează și colaborarea între organul fiscal central și autoritățile/instituțiile publice care transmit organului fiscal central titluri executorii spre recuperare.

De asemenea, se prevede în proiectul de ordin și situația anulării obligațiilor accesorii în cazul persoanelor pentru care s-a atras răspunderea precum și în cazul persoanelor care au în derulare o eșalonare la plată.

Raportat la cele de mai sus, în vederea asigurării unei bune implementări a Capitolului II din Ordonanța Guvernului nr. 69/2020 s-a întocmit proiectul de Ordin pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii, cu ale cărui prevederi, dacă sunteți de acord, vă propunem a-l semna

Articole similare

Comentariul tau aici