Auditori stagiari -modificare norme activitate practica

HOTĂRÂRE nr. 18 din 28.06.2012

pentru modificarea și completarea Normelor privind perioada de pregătire profesională practică a stagiarilor în activitatea de audit financiar, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 212/2011

În temeiul prevederilor art. 6 alin. (3) și art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organiza re și funcționare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011, Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în ședința din data de 28 iunie 2012, h o t ă r ă ș t e:

 

Art. I – Normele privind perioada de pregătire profesională practică a stagiarilor în activitatea de audit financiar, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 212/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 341 din 17 mai 2011, se modifică și se completează după cum urmează:

 

1. La articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Înscrierea la stagiu se realizează pe baza unei cereri-tip adresate Camerei, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentele norme, după ce a fost achitată taxa pentru înscrierea la stagiul în activitatea de audit financiar pentru persoanele care au promovat testul de verificare a cunoștințelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu sau taxa pentru echivalarea testului de acces la stagiu, conform prevederilor legale existente în ceea ce privește echivalarea și înscrierea la stagiul în activitatea de audit financiar, după caz.”

 

2. La articolul 5 alineatul (3), articolul 6 alineatul (4), articolele 17 și 37, sintagma „tariful pentru monitorizarea activității de pregătire practică” se înlocuiește cu sintagma „cotizația fixă anuală pentru monitorizarea activității de pregătire practică a membrilor stagiari”.

 

3. La articolul 6, după alineatul (5) se introduc patru noi alineate, alineatele (6)-(9), cu următorul cuprins: „(6) Evidența stagiarilor din anii I, II și III se va ține într-un registru intern, denumit Registrul stagiarilor în activitatea de audit financiar. Acest registru nu se publică în Monitorul Oficial al României. (7) Stagiarii în activitatea de audit financiar la care se face referire la art. 6 alin. (6) vor achita cotizația fixă anuală, stabilită prin hotărâre a Consiliului Camerei. Această cotizație include pregătirea profesională anuală, monitorizarea anuală, informările anuale etc. (8) Evidența stagiarilor care au finalizat stagiul și se află în perioada legală de susținere a examenului de competență profesională pentru atribuirea calității de auditor financiar se va ține într-un registru intern, denumit Registrul stagiarilor din perioada legală de susținere a examenului. Acest registru nu se publică în Monitorul Oficial al României. (9) Stagiarii la care se face referire la art. 6 alin. (8) vor achita cotizația fixă anuală, stabilită prin hotărâre a Consiliului Camerei. Această cotizație include pregătirea profesională anuală din perioada legală de susținere a examenului de competență profesională, monitorizarea anuală, informările anuale etc.”

 

4. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins: „Art. 13. – Subiectele testului de semestru și punctajul de admitere se vor stabili de către un membru delegat al Consiliului Camerei, iar verificarea rezultatelor se va face de către o comisie formată din reprezentanți ai Departamentului de admitere, pregătire continuă și stagiari din cadrul Camerei.”

 

5. Articolul 19 se modifică și va avea următorul cuprins: „Art. 19. – Activitatea de stagiu în anii II și III se desfășoară sub îndrumarea unui auditor financiar activ, care are în desfășurare lucrări de audit pe toată durata stagiaturii (ca persoană fizică sau în cadrul societăților ori cabinetelor de audit). La momentul semnării acceptului, îndrumătorul de stagiu trebuie să fi obținut de cel puțin 3 ani calitatea de auditor financiar.”

 

6. Articolul 26 se modifică și va avea următorul cuprins: „Art. 26. – Înlocuirea îndrumătorului de stagiu poate fi efectuată numai la începutul unui an de stagiu. În acest sens, stagiarul va depune la Departamentul de admitere, pregătire continuă și stagiari următoarele documente: – cerere pentru înlocuirea îndrumătorului de stagiu, care va fi semnată și de vechiul îndrumător de stagiu, atestând faptul că a luat cunoștință de această modificare; – acceptul noului îndrumător de stagiu.”

 

7. Articolul 28 se modifică și va avea următorul cuprins: „Art. 28. – În cazul în care un stagiar se prezintă la Cameră pentru finalizarea anului II, respectiv a anului III de stagiu și se constată că îndrumătorul de stagiu nu a avut angajamente de audit pentru anul respectiv, stagiarului i se va anula anul de stagiu respectiv, iar îndrumătorul de stagiu va fi sancționat cu avertisment, potrivit prevederilor legale.”

 

8. Articolul 52 se modifică și va avea următorul cuprins: „Art. 52. – Pe parcursul celor 3 ani în care stagiarii se pot prezenta la examenul de aptitudini profesionale pentru atribuirea calității de auditor financiar, aceștia vor avea obligația de a participa anual la cursurile de pregătire profesională organizate de către Cameră și de a achita cotizația fixă anuală pentru monitorizarea activității de pregătire practică a membrilor stagiari. Neparticiparea la oricare dintre aceste cursuri duce la imposibilitatea participării la următoarele sesiuni de examen de competență profesională pentru atribuirea calității de auditor financiar.”

 

9. Articolul 53 se modifică și va avea următorul cuprins: „Art. 53. – Persoanele care nu obțin calitatea de auditor financiar în acești 3 ani își pierd calitatea de stagiar în activitatea de audit financiar, vor fi eliminate din Registrul stagiarilor din perioada legală de susținere a examenului, iar procedura de admitere în stagiu va putea fi reluată ulterior.”

 

10. Anexele nr. 1 și 2 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. II – Departamentul de admitere, pregătire continuă și stagiari va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

Art. III – Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Camerei Auditorilor Financiari din România, Horia Neamțu

Brașov, 28 iunie 2012. Nr. 18.

 

Articole similare

Comentariul tau aici