CAPITAL SI REZERVE

Conform ordinului 3055/2009, capitalul si rezervele (capitaluri proprii) reprezinta dreptul actionarilor asupra activelor unei entitati, dupa deducerea tuturor datoriilor.

Capitalurile proprii cuprind:

• aporturile de capital;

• primele de capital;

• rezervele;

• rezultatul reportat;

• rezultatul exercitiului financiar.

La elaborarea situatiilor financiare, entitatile adopta conceptul financiar de capital. Conform acestui concept, capitalul este sinonim cu activele nete sau cu capitalurile proprii ale entitatii.

Capitalul

– este reprezentat de capitalul social, patrimoniul regiei etc., în functie de forma juridica a entitatii.

Capitalul social subscris si varsat se înregistreaza distinct în contabilitate, pe baza actelor de constituire a persoanei juridice si a documentelor justificative privind varsamintele de capital.

Contabilitatea analitica a capitalului social se tine pe actionari sau asociati, cuprinzând numarul si valoarea nominala a actiunilor sau a partilor sociale subscrise si varsate.

Principalele operatiuni care se înregistreaza în contabilitate cu privire la majorarea capitalului sunt:

• subscrierea si emisiunea de noi actiuni ;

• încorporarea rezervelor si

• alte operatiuni, potrivit legii.

Operatiunile care se înregistreaza în contabilitate cu privire la micsorarea capitalului sunt, în principal, urmatoarele:

• reducerea numarului de actiuni sau parti sociale sau diminuarea valorii nominale a acestora ca urmare a retragerii unor actionari sau asociati;

• rascumpararea actiunilor;

• acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti sau

• alte operatiuni, potrivit legii.

Modul de reflectare al unor operatiuni

Scoaterea din evidenta a unui bun care a constituit aport la capitalul social nu modifica capitalul social, cu exceptia situatiilor prevazute de legislatia în vigoare. În toate cazurile de modificare a capitalului social, aceasta se efectueaza în baza hotarârii adunarii generale a actionarilor, cu respectarea legislatiei în vigoare.

Actiunile proprii rascumparate, potrivit legii, sunt prezentate în bilant ca o corectie a capitalului propriu.

Câstigurile sau pierderile legate de emiterea, rascumpararea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii ale entitatii (actiuni, parti sociale) nu vor fi recunoscute în contul de profit si pierdere. Contravaloarea primita sau platita în urma unor astfel de operatiuni este recunoscuta direct în capitalurile proprii si se prezinta distinct în bilant, respectiv Situatia modificarilor capitalului propriu, astfel:

– câstigurile sunt reflectate în contul 141 “Câstiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii”;

– pierderile sunt reflectate în contul 149 “Pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii”.

Nu reprezinta câstiguri sau pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii ale entitatii, diferentele de curs valutar dintre momentul subscrierii actiunilor si momentul varsarii contravalorii acestora, acestea fiind recunoscute la venituri sau cheltuieli financiare, dupa caz.

Câstigurile legate de instrumentele de capitaluri proprii se determina ca diferenta între pretul de vânzare al instrumentelor de capitaluri proprii si valoarea lor de rascumparare, respectiv între valoarea nominala a instrumentelor anulate si valoarea lor de rascumparare.

Pierderile legate de instrumentele de capitaluri proprii se determina ca diferenta între valoarea de rascumparare a instrumentelor de capitaluri proprii si pretul lor de vânzare, respectiv între valoarea de rascumparare a instrumentelor anulate si valoarea lor nominala.

Cheltuielile legate de emiterea instrumentelor de capitaluri proprii sunt reflectate direct în capitalurile proprii (cont 149 “Pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii”) atunci când nu sunt îndeplinite conditiile pentru recunoasterea lor ca imobilizari necorporale (cont 201 “Cheltuieli de constituire”).

Note explicative

În notele explicative trebuie cuprinse informatii referitoare la operatiunile care au afectat instrumentele de capitaluri proprii ale entitatii.

Primele legate de capital cuprind primele de emisiune, fuziune, aport si de conversie.

Conturile corespunzatoare primelor legate de capital pot avea numai sold creditor.

Prime

Prima de emisiune se determina ca diferenta între pretul de emisiune de noi actiuni sau parti sociale si valoarea nominala a acestora.

Prima de fuziune se determina ca diferenta între valoarea aportului rezultat din fuziune si valoarea cu care a crescut capitalul social al societatii absorbante.

Prima de aport se calculeaza ca diferenta între valoarea bunurilor aportate si valoarea nominala a capitalului social cu care au fost remunerate aceste aporturi.

Prima de conversie a obligatiunilor în actiuni se calculeaza ca diferenta între valoarea nominala a obligatiunilor corespunzatoare împrumuturilor obligatare si valoarea actiunilor emise potrivit prevederilor contractuale, atunci când valoarea obligatiunilor depaseste valoarea actiunilor corespunzatoare.

Rezerve

Rezerve din reevaluare

Plusul sau minusul rezultat din reevaluarea imobilizarilor corporale, în conformitate cu prevederile prezentelor reglementari, trebuie reflectat în debitul sau creditul contului 105 “Rezerve din reevaluare”, dupa caz, cu respectarea prevederilor privind reevaluarea imobilizarilor corporale din prezentele reglementari.

Evidentierea rezervelor din reevaluare trebuie efectuata pe fiecare imobilizare corporala în parte si pe fiecare operatiune de reevaluare care a avut loc.

Diminuarea rezervelor din reevaluare poate fi efectuata numai în limita soldului creditor existent, aferent imobilizarii respective.

Rezervele din reevaluarea imobilizarilor corporale au caracter nedistribuibil.

Alte rezerve

Contabilitatea rezervelor se tine pe categorii de rezerve:

• rezerve legale;

• rezerve statutare sau contractuale si

• alte rezerve.

Rezervele legale se constituie anual din profitul entitatii, în cotele si limitele prevazute de lege, si din alte surse prevazute de lege.

Rezervele legale pot fi utilizate numai în conditiile prevazute de lege.

Rezervele statutare sau contractuale se constituie anual din profitul net al entitatii, conform prevederilor din actul constitutiv al acesteia.

Alte rezerve neprevazute de lege sau de statut pot fi constituite facultativ pe seama profitului net pentru acoperirea pierderilor contabile sau în alte scopuri, potrivit hotarârii adunarii generale a actionarilor sau asociatilor, cu respectarea prevederilor legale.

Rezultatul exercitiului financiar, rezultatul reportat, repartizarea profitului si acoperirea pierderii contabile

În contabilitate, profitul sau pierderea se stabileste cumulat de la începutul exercitiului financiar.

Rezultatul exercitiului se determina ca diferenta între veniturile si cheltuielile exercitiului.

Rezultatul definitiv al exercitiului financiar se stabileste la închiderea acestuia si reprezinta soldul final al contului de profit si pierdere.

Repartizarea profitului se înregistreaza în contabilitate pe destinatii, dupa aprobarea situatiilor financiare anuale. Repartizarea profitului se efectueaza în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Sumele reprezentând rezerve constituite din profitul exercitiului financiar curent, în baza unor prevederi legale, se înregistreaza prin articolul contabil 129 “Repartizarea profitului” = 106 “Rezerve”. Profitul contabil ramas dupa aceasta repartizare se preia la începutul exercitiului financiar urmator celui pentru care se întocmesc situatiile financiare anuale în contul 117

“Rezultatul reportat”, de unde urmeaza a fi repartizat pe celelalte destinatii hotarâte de adunarea generala a actionarilor sau asociatilor, cu respectarea prevederilor legale. Evidentierea în contabilitate a destinatiilor profitului contabil se efectueaza dupa adunarea generala a actionarilor sau asociatilor care a aprobat repartizarea profitului, prin înregistrarea sumelor reprezentând dividende cuvenite actionarilor sau asociatilor, rezerve si alte destinatii, potrivit legii.

Închiderea conturilor 121 “Profit sau pierdere” si 129 “Repartizarea profitului” se efectueaza la începutul exercitiului financiar urmator celui pentru care se întocmesc situatiile financiare anuale. Ca urmare, cele doua conturi apar cu soldurile corespunzatoare, în bilantul întocmit pentru exercitiul financiar la care se refera situatiile financiare anuale.

În contul 117 “Rezultatul reportat” se evidentiaza distinct rezultatul reportat provenit din preluarea la începutul exercitiului financiar curent, a rezultatului din contul de profit si pierdere al exercitiului financiar precedent, precum si rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile.

Pierderea contabila reportata se acopera din profitul exercitiului financiar si cel reportat, din rezerve, prime de capital si capital social, potrivit hotarârii adunarii generale a actionarilor sau asociatilor, cu respectarea prevederilor legale. În lipsa unor prevederi legale exprese, ordinea

surselor din care se acopera pierderea contabila este la latitudinea adunarii generale a actionarilor sau asociatilor, respectiv a consiliului de administratie.

În cazul corectarii de erori care genereaza pierdere contabila reportata, aceasta trebuie acoperita înainte de efectuarea oricarei repartizari de profit.

Articole similare

Comentariul tau aici