Instructiunile de completare a noului formular de concediu medical

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Formularul de concediu medical si instrucțiunile privind utilizarea și modul de completare au fost actualizate prin Ordinul 745/2020.

Completarea rubricilor de către medicul curant/casa de asigurări de sănătate se face după cum urmează:

 1. Urgențe medico-chirurgicale/Boli infectocontagioase din grupa A: medicii care eliberează certificate de concediu medical vor semna și vor aplica parafa numai pentru bolile și urgențele medico-chirurgicale și vor completa numărul corespunzător din lista de urgențe medico-chirurgicale și boli infectocontagioase din grupa A, aprobată prin hotărâre a Guvernului.
 2. Recomandare medic care a asistat urgența: se bifează de medicul de familie, în cazul certificatelor de concediu medical eliberate potrivit art. 10 alin. (2) din Normele de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017, cu modificările și completările ulterioare, respectiv în cazul urgențelor medico-chirurgicale, pentru care gradul de severitate al bolii nu impune internarea în spital și pentru care nu au fost eliberate certificatele de concediu medical de către medicii care au asistat urgența. În aceste situații, certificatele de concediu medical se eliberează de către medicul de familie în baza recomandării emise de către medicul care a asistat urgența, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data producerii evenimentului.
 3. Inițial/În continuare: se va indica de către medicul/casa de asigurări de sănătate care eliberează certificatul de concediu medical dacă acesta este “Inițial” sau “În continuare”, bifându-se cu “X” căsuța corespunzătoare, după caz. Prin certificat de concediu medical inițial se înțelege orice certificat de concediu medical care nu prelungește un concediu medical anterior sau orice certificat de concediu medical care prelungește un concediu medical anterior neîntrerupt pentru afecțiuni diferite. Prin certificat de concediu medical în continuare se înțelege orice certificat care prelungește un concediu medical anterior neîntrerupt pentru aceeași afecțiune.
 4. Seria/nr. certificatului anterior inițial/continuare: când se eliberează un nou certificat de concediu medical “în continuare”, se vor înscrie de către medicul/casa de asigurări de sănătate care eliberează certificatul seria și numărul certificatului de concediu medical care a fost acordat anterior pentru aceeași afecțiune.
 1. Valabil pentru luna: se va înscrie luna pentru care s-a acordat concediul medical.

Se va avea în vedere ca certificatul de concediu medical eliberat să nu depășească luna în curs.

În cazul în care durata concediului medical acordat asiguratului pentru aceeași afecțiune depășește luna în curs, pentru diferența de zile se va elibera un nou certificat de concediu medical, cu indicativul “În continuare”.

 1. Cod indemnizație: pentru codul de diagnostic care a determinat eliberarea certificatului de concediu medical se va înscrie codul corespunzător al indemnizației de asigurări sociale de sănătate/codul corespunzător al indemnizației de asigurare la accidente de muncă și boli profesionale (1-15), în cifre și litere, conform specificațiilor de pe versoul certificatului de concediu medical.

Se completează cu cod 08 – Sarcină și lăuzie – numai pentru concediul de maternitate de 126 de zile calendaristice, nu și pentru alte afecțiuni apărute până în luna a 7-a de sarcină sau, după caz, luna a 6-a de sarcină, pentru persoanele cu handicap care se codifică corespunzător cauzei incapacității temporare de muncă.

Se completează cu cod 15 – Risc maternal – în cazul acordării concediului de risc maternal, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 25/2004, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul completării codului 07 – Carantină -, medicul curant care eliberează certificatul de concediu medical va înscrie în rubrica “Observații” de pe versoul formularului numărul documentului eliberat de organele de specialitate ale direcțiilor de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București și durata perioadei de carantină. În cazul persoanelor pentru care a fost instituită măsura de izolare, medicul curant care eliberează certificatul de concediu medical va înscrie în rubrica “Observații” de pe versoul formularului “Pentru domnul/doamna . . . . . . . . . . a fost instituită măsura de izolare pentru perioada . . . . . . . . . .”.

În cazul completării codului 10 – Reducerea cu 1/4 a duratei normale de lucru în scopul prevenirii îmbolnăvirilor și recuperării capacității de muncă, medicul curant care eliberează certificatul de concediu medical va înscrie în rubrica “Avizul medicului expert” numărul și data avizului dat de medicul expert al asigurărilor sociale. Totodată, se vor menționa și numele, prenumele și codul de parafă ale medicului expert care a avizat.

În cazul completării codului 11 – trecerea temporară în altă muncă, în scopul prevenirii îmbolnăvirilor și recuperării capacității de muncă pentru persoana asigurată la accidente de muncă și boli profesionale, medicul curant care eliberează certificatul de concediu medical va înscrie în rubrica “Avizul medicului expert” numărul și data avizului dat de medicul expert al asigurărilor sociale. Totodată, se vor menționa și numele, prenumele și codul de parafă ale medicului expert care a avizat.

 1. Asigurat în evidență la CAS: se va nota casa de asigurări de sănătate în evidența căreia se află asiguratul.
 1. Numele și prenumele: se vor înscrie numele și prenumele persoanei asigurate – pacient.
 2. Cod numeric personal: se va înscrie codul numeric personal al persoanei asigurate, format din 13 cifre. Cod numeric personal al copilului bolnav: se va înscrie codul numeric personal al copilului bolnav, format din 13 cifre, pentru care persoana asigurată beneficiază de concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav.
 3. Domiciliu, reședință: se va înscrie adresa completă a persoanei asigurate care beneficiază de certificat de concediu medical.
 4. Nr. înreg. (RC/FO): se va înscrie numărul din Registrul de consultații pentru pacienții îngrijiți în ambulatoriu sau numărul foii de observație pentru pacienții internați. Pentru certificatele de concediu medical eliberate de casa de asigurări de sănătate se va înscrie numărul de înregistrare a documentelor în baza cărora se eliberează certificatele.
 5. Ambulator/internat în spital/secția: pentru consultația acordată în ambulatoriu, se va bara cu o linie sintagma internat. Pentru internarea în spital, se va bara cu o linie termenul “Ambulator” și se va menționa secția din care a fost externat asiguratul.
 6. Concediu medical la externare: se va înscrie numărul de zile de concediu medical acordat la externarea din spital, completându-se toate coloanele potrivit titulaturii acestora.
 7. Data acordării (zi/lună/an): se înscrie data (zi/lună/an) la care medicul/casa de asigurări de sănătate completează și eliberează certificatul de concediu medical.
 8. Nr. zile: se va înscrie numărul zilelor calendaristice de concediu medical, care include atât prima, cât și ultima zi de concediu medical.
 9. De la (zi/lună/an) până la (zi/lună/an): se vor înscrie data începerii și data terminării concediului medical. În cazul internării asiguratului în mai multe secții, se vor înscrie prima zi de internare în spital și data externării.
 10. Cod diagnostic: se va înscrie codul bolii care a determinat: incapacitatea temporară de muncă/recuperarea capacității de muncă/necesitatea îngrijirii copilului bolnav, precum și codul de carantină (994) și codul pentru sarcină și lăuzie, după caz. Pentru înscrierea codului de diagnostic se va utiliza clasificația internațională a maladiilor CIM, revizia a 10-a OMS (CIM – 10) – Lista cu 999 coduri de boală, în caractere numerice.

La înscrierea codului de boală se va trece forma clinică a bolii: acut, subacut, cronic.

În cazul prelungirii unui certificat de concediu medical pentru același cod de diagnostic, în luna în curs sau în luna următoare, pe noul certificat de concediu medical acordat în continuare se va menține codul de diagnostic înscris în certificatul de concediu medical inițial.

Pe certificatul de concediu medical acordat pentru risc maternal nu se înscrie codul de boală. În caseta “cod de boală” se înscrie “RM”.

 1. Unitatea sanitară emitentă: se va trece tipul unității sanitare care a eliberat certificatul de concediu medical (de exemplu: CMI, CDT, spital, sanatoriu etc.).
 2. Nr. convenție . . . cu C.A.S.: se vor înscrie numărul convenției încheiate în acest sens cu casa de asigurări de sănătate, precum și numele casei de asigurări de sănătate cu care a fost încheiată convenția.
 3. Medic/Semnătură/Parafă: cuprinde semnătura și parafa medicului care a acordat certificatul de concediu medical.
 4. Medic șef secție/Semnătură/Parafă: cuprinde semnătura și parafa medicului șef de secție din secția de spital de unde a fost externat asiguratul.
 5. CUI: codul unic de înregistrare (codul fiscal) al unității sanitare care a eliberat certificatul de concediu medical.
 6. Cod parafă: se completează, în mod obligatoriu, de către medicul care a eliberat certificatul de concediu medical. În cazul în care parafa nu conține codul și calitatea medicului, acestea se vor înscrie citeț.
 7. CAS emitentă, Director General, Medic Șef: se completează în cazul certificatelor de concediu medical eliberate de casa de asigurări de sănătate.

Completarea rubricilor de către plătitor se face după cum urmează:

 1. Viza plătitorului: semnătura plătitorului privind acceptul la plată a certificatului de concediu medical. În cazul în care se refuză la plată certificatul de concediu medical, se menționează pe scurt motivul refuzului.
 2. Plătitor: se va înscrie denumirea completă a plătitorului. Plătitor de indemnizații de asigurări sociale de sănătate, respectiv de indemnizații de asigurare la accidente de muncă și boli profesionale este, după caz, angajatorul persoană juridică sau fizică, asimilatul acestuia – agenția teritorială de ocupare a forței de muncă – sau casa de asigurări de sănătate, respectiv casa teritorială de pensii.

Pentru certificatele de concediu medical care poartă codurile de indemnizație 02, 03, 04, în cazul urgențelor medico- chirurgicale se bifează rubrica “100”.

 1. Sediul: se va înscrie adresa completă a plătitorului.
 2. CUI: se înscrie codul unic de înregistrare a plătitorului.
 3. Număr angajați: se va înscrie, după caz, numărul de angajați (asimilați angajaților) din luna acordării certificatului de concediu medical.
 4. Tip asigurat: se bifează, după caz, situația în care se încadrează asiguratul, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 5. Procent de plată se bifează:

a) rubrica corespunzătoare procentului ce se utilizează, conform legii, la calculul indemnizației de asigurări sociale de sănătate și al indemnizațiilor de asigurare la accidente de muncă și boli profesionale acordate în baza certificatului de concediu medical;

b) rubrica “Prevenire” se bifează în cazul indemnizației pentru reducerea timpului de muncă cu 1/4 din durata normală sau în cazul indemnizației pentru carantină, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și în cazul indemnizației pentru trecerea temporară în alt loc de muncă sau reducerea timpului de muncă ca urmare a unui accident de muncă/boală profesională, potrivit Legii nr. 346/2002, cu modificările și completările ulterioare;

c) în cazul indemnizației pentru carantină se bifează atât rubrica “Prevenire”, cât și rubrica “75%”;

d) rubrica 80%, respectiv 100% corespunzătoare procentului ce se utilizează la calculul indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă, conform Legii nr. 346/2002, cu modificările și completările ulterioare, în baza certificatului de concediu medical.

 1. Baza de calcul al indemnizației de asigurări sociale de sănătate: se înscrie media veniturilor (inclusiv cele corespunzătoare perioadelor asimilate stagiului de cotizare) din lunile din care se constituie, conform legii, baza de calcul.

În cazul accidentelor de muncă/bolilor profesionale baza de calcul al indemnizației se calculează în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2002, cu modificările și completările ulterioare.

 1. Zile baza de calcul: se înscrie numărul de zile efectiv lucrate din perioada luată în considerare la stabilirea bazei de calcul al indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate.
 2. Media zilnică a bazei de calcul al indemnizației de asigurări sociale de sănătate: se înscrie valoarea ce rezultă din raportul dintre “baza de calcul al indemnizației de asigurări sociale de sănătate” și “zile baza de calcul”.
 3. Cuantumul indemnizației de asigurări sociale de sănătate: se înscrie produsul dintre “media zilnică a bazei de calcul al indemnizației de asigurări sociale de sănătate” și procentele prevăzute de lege, multiplicat cu numărul de zile lucrătoare de concediu medical.
 4. Indemnizație suportată de către angajator/Indemnizație suportată din bugetul FNUASS pentru concedii și indemnizații/Indemnizație suportată din fondul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale: se înscrie numărul de zile lucrătoare, respectiv cuantumul indemnizației, în funcție de fondul din care se suportă, conform legii, concediul medical.

Art. 13. –
Completarea casetelor referitoare la avizele pentru situații speciale se face după cum urmează:

 1. Avizul medicului expert: se va completa de către medicul care eliberează certificatul de concediu medical, care va înscrie numărul și data avizului dat de medicul expert al asigurărilor sociale în cazurile prevăzute de lege. Totodată, se vor menționa numele, prenumele și codul de parafă ale medicului expert care a avizat.
 2. Avizul casei teritoriale de pensii (pentru accidente de muncă), al direcției de sănătate publică (pentru boli profesionale) și avizul medicului de medicina muncii se obțin, după caz, prin grija plătitorului și confirmă codurile de indemnizație de asigurări sociale de sănătate 02, 03, 04, 10 și 11. În acest caz, certificatele de concediu medical se depun direct la casele teritoriale de pensii din raza administrativ-teritorială a angajatorului.
 3. Aviz concediu de risc maternal: cuprinde numele, semnătura și codul de parafă ale medicului de medicina muncii care a participat la evaluarea locului de muncă și care confirmă riscul maternal.

Articole similare

Comentariul tau aici