Modalitati de transmitere a situatiilor financiare anuale

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Pentru ca a mai ramas destul de putin timp pana cand societatile comerciale trebuie sa depuna situatiile financiare pentru anul 2016, respectiv pana pe data de 30.05.2017, dorim sa va reamintim care sunt modalitatile de depunere a acestora.  Situatiile financiare pentru anul 2016 trebuie sa fie insotite de documentele prevazute de lege,…

Mai mult

Principiul prudentei si depunerea situatiilor financiare anuale

La întocmirea situațiilor financiare anuale, recunoaşterea  şi evaluarea trebuie realizate pe o bază prudentă şi, în special: în contul de profit şi pierdere poate fi inclus numai profitul realizat la data bilanțului;  sunt recunoscute datoriile apărute în cursul exercițiului financiar curent sau al unui exercițiu precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanțului şi data întocmirii acestuia; sunt recunoscute deprecierile, indiferent dacă rezultatul exercițiului…

Mai mult

Principiul continuitatii activitatii

Un principiu de bază al contabilitatii este principiul continuitatii activitatii. O entitate nu va întocmi situaţiile financiare anuale pe baza continuităţii activităţii dacă organele de conducere stabilesc după data bilanţului fie că intenţionează să lichideze entitatea sau să înceteze activitatea acesteia, fie că nu există nicio altă variantă realistă în afara acestora. Deteriorarea rezultatelor din exploatare şi a poziţiei financiare,…

Mai mult

Situatiile financiare anuale

Persoanele juridice care întocmesc situaţii financiare anuale individuale potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene întocmesc şi prezintă fie situaţii financiare anuale, fie situaţii financiare anuale simplificate. Persoanele juridice care la data bilanţului depăşesc limitele a două dintre următoarele trei criterii: – total active: 3.650.000 euro, – cifră de afaceri netă: 7.300.000 euro, – număr…

Mai mult

Depunerea situatiilor financiare anuale

Potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990, societățile comerciale trebuie să depună la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, în condițiile prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, situațiile financiare anuale, raportul lor, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari, după caz. În vederea realizării publicității legale, Ministerul Finanțelor Publice va transmite, electronic,…

Mai mult

Ordinul 2.869 din 23 decembrie 2010 – modificare reglementari contabile

ORDIN Nr. 2.869 din 23 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile Prevederi : • Reducerile comerciale primite ulterior facturării, respectiv acordate ulterior facturării, indiferent de perioada la care se referă, se evidenţiază distinct în contabilitate (contul 609 «Reduceri comerciale primite», respectiv contul 709 «Reduceri comerciale acordate»), pe seama conturilor de terţi. Acelaşi tratament contabil se aplică şi…

Mai mult

Dispozitii generale privind situatiile financiare anuale

3. – (1) Persoanele juridice care la data bilantului depasesc limitele a doua dintre urmatoarele trei criterii (denumite în continuare criterii de marime): – total active: 3.650.000 euro, – cifra de afaceri neta: 7.300.000 euro, – numar mediu de salariati în cursul exercitiului financiar: 50   Întocmesc situatii financiare anuale care cuprind: – bilant, – cont de profit si pierdere,…

Mai mult

Evaluarea creantelor si datoriilor

În scopul prezentării în situaţiile financiare anuale, creanţele se evaluează la valoarea probabilă de încasat. Creanţele şi datoriile în valută, rezultate ca efect al tranzacţiilor entităţii, se înregistrează în contabilitate atât în lei, cât şi în valută. În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, orice operaţiune economico-financiară efectuată se consemnează în momentul efectuării…

Mai mult

Auditarea sau verificarea situatiilor financiare anuale

Situatiile financiare anuale ale entitatilor se auditeaza de catre una sau mai multe persoane fizice sau juridice autorizate în conditiile legii. Auditorii statutari îsi exprima un punct de vedere referitor la gradul de conformitate a raportului administratorilor cu situatiile financiare anuale pentru acelasi exercitiu inanciar. Entitatile care la data bilantului nu depasesc limitele a doua dintre criteriile de marime (total…

Mai mult

Continutul raportului administratorilor

Consiliul de administratie elaboreaza pentru fiecare exercitiu financiar un raport, denumit în continuare raportul administratorilor, care cuprinde cel putin o prezentare fidela a dezvoltarii si performantei activitatilor entitatii si a pozitiei sale financiare, împreuna cu o descriere a principalelor riscuri si incertitudini cu care se confrunta. Se vor face prezentari de informatii cu privire la respectarea conditiilor de capital propriu,…

Mai mult