2 modificari la reglementarile contabile -O 1802/2014

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! O 2026/2020 aduce doua modificari reglementarilor contabile aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014 vizand aducerea unor clarificări în ceea ce privește determinarea amortizării imobilizărilor. Conform reglementărilor existente, amortizarea valorii activelor imobilizate cu durate limitate de utilizare economică reprezintă alocarea sistematică a valorii amortizabile a unui activ pe întreaga durată de utilizare economică. Valoarea…

Mai mult

Diferente de curs valutar – monografie contabila

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Cursul de schimb valutar este raportul de schimb dintre doua monede. Diferenta de curs valutar este diferenta care rezulta din conversia unui anumit numar de unitati ale unei monede intr-o alta moneda la cursuri de schimb diferite. Potrivit art. 94  litera a) din OMFP 1802/2014, la fiecare data a bilantului elementele monetare…

Mai mult

Contul 121 “Profit sau pierdere”

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Contul 121 Profit sau pierdere Dupa functia contabila, contul 121 este un cont bifunctional, cu ajutorul caruia se tine evidenta profitului sau pierderii realizate in exercitiul financiar al anului in curs. De regula, inchiderea contului de profit si pierdere se face lunar. La sfarsitul fiecarei luni calendaristice: Se crediteaza cu valoarea…

Mai mult

Politicile contabile dintr-o societate – termenul zilei

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit OMFP 1802/2014, politicile contabile reprezinta principiile, bazele, conventiile, regulile si practicile specifice aplicate de o entitate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale. Exemple de politici contabile sunt urmatoarele: alegerea metodei de amortizare a imobilizarilor; reevaluarea imobilizarilor corporale sau pastrarea costului istoric al acestora; inregistrarea, pe perioada in care imobilizarile corporale sunt trecute in…

Mai mult

Perioada de amortizare a imobilizarilor necorporale potrivit OMFP 1802/2014

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit OMFP 1802/2014 perioada de amortizare a imobilizarilor necorporale s-a modificat astfel: Cheltuielile de constituire – se amortizeaza intr-o perioada de cel mult 5 ani Cheltuielile de cercetare-dezvoltare – se amortizează pe durata de utilizare sau pe perioada contractului, după caz. În cazul în care durata contractului sau durata de utilizare…

Mai mult

9 conturi noi se vor introduce in planul de conturi -completarea O 1802/2014

In proiectul de completare a reglementarilor contabile publicat pe site-ul ANAF in sectiunea Transparenta decizionala, se introduc 9 conturi noi, pentru a reflecta contabilitatea operatiunilor de fiducie. Acestea sunt : 466. Decontări din operaţiuni de fiducie 4661. Datorii din operaţiuni de fiducie (P) 4662. Creanţe din operaţiuni de fiducie (A) 651. Cheltuieli din operaţiuni de fiducie 6511. Cheltuieli ocazionate de…

Mai mult

Casarea sau cedarea imobilizarilor corporale – cadru legislativ potrivit OMFP 1802/2014

Cand are loc casarea sau cedarea unei imobilizari corporale? O imobilizare corporală trebuie scoasă din evidență la cedare sau casare, atunci când niciun beneficiu economic viitor nu mai este aşteptat din utilizarea sa ulterioară. Dacă  o entitate recunoaşte în valoarea contabilă  a unei imobilizări corporale costul unei înlocuiri parțiale (înlocuirea unei componente), atunci ea scoate din evidență  valoarea contabilă  a părții înlocuite, cu…

Mai mult

10 lucruri despre activele cu ciclu lung de fabricatie

 1.Un activ cu ciclu lung de fabricaţie este un activ care solicită în mod necesar o perioadă substanţială de timp pentru a fi gata în vederea utilizării sale prestabilite sau pentru vânzare. 2.Exemple : cladiri , hale industriale, sisteme de distributie a energiei, anumite echipamente complexe de productie,  nave,  ansambluri sau complexuri de locuinţe etc. 3.Nu sunt considerate active cu…

Mai mult

Cheltuieli legate de constituirea societatii – se trec pe cheltuieli sau cont de activ?

Cheltuielile de constituire sunt cheltuielile ocazionate de înființarea sau dezvoltarea unei entități (taxe  şi alte cheltuieli de înscriere  şi înmatriculare, cheltuieli privind emisiunea  şi vânzarea de acțiuni  şi obligațiuni, precum  şi alte cheltuieli de această  natură, legate de înființarea  şi extinderea activității entității). O entitate poate include cheltuielile de constituire la “Active”, caz în care poate imobiliza cheltuielile de constituire.…

Mai mult

Categoriile de entitati raportoare – potrivit OMFP 1802/2014

În funcție de criteriile de mărime, entitățile prevăzute de prezentele reglementări se grupează în trei categorii, astfel: microentități; entități mici; entități mijlocii şi mari. Microentitățile sunt entitățile care, la data bilanțului, nu depăşesc limitele a cel puțin două  dintre următoarele trei criterii: a) totalul activelor: 350 000 EUR; b) cifra de afaceri netă: 700 000 EUR; c) numărul mediu de salariați în…

Mai mult

Elementele obligatorii ale documentelor justificative

Conform prevederilor OMFP 1802/2014, pentru a putea fi considerate documente justificative,  documentele inregistrate in contabilitate trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente principale: denumirea documentului; denumirea/numele si prenumele si, dupa caz, sediul/adresa persoanei juridice/fizice care intocmeste documentul; numarul documentului si data intocmirii acestuia; mentionarea partilor care participa la efectuarea operatiunii economico-financiare, atunci cand este cazul; continutul operatiunii economico-financiare si, atunci cand este…

Mai mult

Contabilizarea subventiilor aferente activelor si veniturilor

În categoria subvențiilor se cuprind subvențiile aferente activelor şi subvențiile aferente veniturilor. Acestea pot fi primite de la: guvernul propriu‐zis agenții guvernamentale  şi alte instituții similare naționale şi internaționale. Subvențiile guvernamentale sunt uneori denumite în alte moduri, cum ar fi: subsidii, alocații, prime sau transferuri. În cadrul subvențiilor se reflectă distinct: ‐ subvenții guvernamentale; ‐ împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenții; ‐ alte sume primite cu…

Mai mult

Cum se trateaza contabil rezultatul reevaluarii?

Prin derogare de la evaluarea pe baza principiului costului de achiziție sau al costului de producție, entitățile pot proceda la reevaluarea imobilizărilor corporale existente la sfârşitul exercițiului financiar, astfel încât acestea să fie prezentate în contabilitate la valoarea justă, cu reflectarea rezultatelor acestei reevaluări în situațiile financiare întocmite pentru acel exercițiu. Dacă  rezultatul reevaluării este o creştere față  de valoarea contabilă …

Mai mult

Stimulentele contractului de leasing operational

La negocierea sau la renegocierea unui leasing operațional, locatorul îi poate oferi locatarului anumite stimulente pentru a încheia contractul. Exemple de astfel de stimulente sunt plata unui avans în numerar către locatar sau rambursarea ori asumarea de către locator a costurilor locatarului (cum ar fi costuri de reamplasare, modernizări ale activului în regim de leasing  şi costuri aferente unui angajament…

Mai mult

Atentie! Avansurile nu se mai reevalueaza la curs valutar

Potrivit noilor reglementari contabile date prin Ordinul 1802/2014, nu se mai reevalueaza la curs valutar, la final de perioada, conturile de avansuri astfel: 409 419 Din contul 409 fac parte : Furnizori – debitori pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor Furnizori – debitori pentru prestări de servicii Avansuri acordate pentru imobilizări corporale Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale Prevederea este…

Mai mult

Tratamentul contabil al reducerilor comerciale comparativ OMFP 1802 si OMFP 3055

Reduceri la achizitii Potrivit ambelor prevederi reducerile comerciale acordate de furnizor şi înscrise pe factura de achiziţie ajustează în sensul reducerii costul de achiziţie al bunurilor. Ce aduce in plus O 1802 ? Ordinul face o delimitare intre tratamentul in cazul in care stocurile pentru care a fost primita o reducere mai exista in gestiune sau sunt consumate. Atunci când…

Mai mult

Cand trebuie ajustate situatiile financiare ?

Ce sunt evenimentele ulterioare datei bilantului? Evenimentele ulterioare datei bilanţului includ toate evenimentele ce au loc până la data la care situaţiile financiare anuale sunt autorizate pentru emitere, chiar dacă acele evenimente au loc după declararea publică a profitului sau a altor informaţii financiare selectate. Tipuri de evenimente ulterioare Pot fi identificate două tipuri de evenimente ulterioare datei bilanţului: a)…

Mai mult

Cand se recunosc in contabilitate veniturile din vanzarea de bunuri?

Conform OMFP  1802/2014, in contabilitate, veniturile din vânzări de bunuri se înregistrează în momentul predării bunurilor către cumpărători, al livrării lor pe baza facturii sau în alte condiţii prevăzute în contract, care atestă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor respective, către clienţi. Veniturile din vânzarea bunurilor se recunosc în momentul în care sunt îndeplinite următoarele condiţii: a) entitatea a transferat…

Mai mult

Cand se recunosc in contabilitate veniturile si cheltuielile?

Ca urmare a abrogarii OMFP 3055/2009, noul OMFP 1802/2014 reglementeaza situatiile financiare anuale. Astfel , potrivit acestuia, veniturile si cheltuielile se recunosc in contabilitate, respectiv in CPP, astfel: Veniturile sunt recunoscute în contul de profit şi pierdere atunci când se poate evalua în mod credibil o creştere a beneficiilor economice viitoare legate de creşterea valorii unui activ sau de scăderea…

Mai mult