Trecerea in conservare a imobilizarilor corporale

Conform Ordinului 3055/2009, in cazul în care imobilizările corporale sunt trecute în conservare, în funcţie de politica contabilă adoptată, entitatea înregistrează în contabilitate : • cheltuială cu amortizarea sau • o cheltuială corespunzătoare ajustării pentru deprecierea constatată. O modificare semnificativă a condiţiilor de utilizare sau învechirea unei imobilizări corporale poate justifica revizuirea duratei de amortizare. De asemenea, în cazul în…

Mai mult

Evaluarea initiala a imobilizarilor corporale

O imobilizare corporala recunoscuta ca activ trebuie evaluata initial la costul sau ,în functie de modalitatea de intrare în entitate. Exemple de costuri care se efectueaza în legatura cu constructia unei imobilizari corporale, direct atribuibile acesteia, sunt: a) costurile reprezentând salariile angajatilor, contributiile legale si alte cheltuieli legate de acestea, care rezulta direct din constructia imobilizarii corporale; b) cheltuieli materiale;…

Mai mult

Investitii financiare pe termen lung

Conform Ordinului 3055/2009, la evaluarea investiţiilor financiare pe termen lung este utilizată regula generală de evaluare aferentă imobilizărilor financiare. Acestea se evaluează la cost sau valoarea din contract, mai puţin ajustările pentru pierdere de valoare. Valoarea justă a valorilor mobiliare pe termen lung (de cotaţie) la data bilanţului se prezintă doar în notele explicative la situaţiile financiare. Exemplu privind înregistrarea…

Mai mult

Tratamentul costurilor estimate pt demontarea si mutarea activelor

Conform Reglementărilor contabile în vigoare, în costul unei imobilizări corporale sunt incluse şi costurile estimate iniţial cu demontarea şi mutarea acesteia la scoaterea din funcţiune, precum şi cu restaurarea amplasamentului pe care este poziţionată imobilizarea, atunci când aceste sume pot fi estimate credibil şi entitatea are o obligaţie legată de demontare, mutare a imobilizării corporale şi de refacere a amplasamentului.…

Mai mult

Schimbarea destinatiei activelor (Ghid practic OMF 3055/2009)

Conform pct. 153 din Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, atunci când există o modificare a utilizării unei imobilizări corporale, în sensul că aceasta urmează a fi îmbunătăţită în perspectiva vânzării, la momentul luării deciziei privind modificarea destinaţiei, în contabilitate se înregistrează transferul activului din categoria imobilizări corporale în…

Mai mult

Cheltuieli ulterioare aferente unei imobilizari corporale

Cheltuielile ulterioare aferente unei imobilizari corporale trebuie recunoscute, de regula, drept cheltuieli în perioada în care au fost efectuate. Cheltuielile efectuate în legatura cu imobilizarile corporale utilizate în baza unui contract de închiriere, locatie de gestiune sau alte contracte similare se evidentiaza în contabilitatea entitatii care le-a efectuat, la imobilizari corporale sau drept cheltuieli în perioada în care au fost…

Mai mult

Noul cont pentru imobilizarile in curs de aprovizionare

Ordinul 3055/2009 aduce noutati in planul de conturi pentru imobilizari, si anume faptul ca sunt reflectate distinct în contabilitate, acele imobilizari corporale cumparate, pentru care s-au transferat riscurile si beneficiile aferente, dar care sunt în curs de aprovizionare (grupa 22 Imobilizari corporale în curs de aprovizionare” din Planul de conturi general). Aceasta este o grupa distincta de grupa imobilizarilor in…

Mai mult

Cum se evalueaza in bilant principalele elemente ?

La inchiderea exercitiului financiar urmatoarele elemente se evalueaza astfel : 1. Imobilizările necorporale – la valoarea de intrare minus ajustările cumulate de valoare. Prin ajustări cumulate de valoare se înţeleg amortismentele calculate şi ajustările pentru deprecierea imobilizărilor necorporale, determinate ca diferenţa între valoarea de inventar şi valoarea contabilă netă. 2. Imobilizările corporale– la valoarea de intrare, mai puţin ajustările cumulate…

Mai mult

Amortizarea fiscala

Definitie valoare fiscala Codul fiscal (art 7. alin (33)) defineste valoarea fiscala pentru mijloace fixe amortizabile şi terenuri ca find costul de achiziţie, de producţie sau valoarea de piaţă a mijloacelor fixe dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, la data intrării în patrimoniul contribuabilului, utilizată pentru calculul amortizării fiscale, după caz. În valoarea fiscală se includ şi reevaluările…

Mai mult

Amortizarea capitalului imobilizat in corporale si necorporale

Legea nr. 15 din 24 martie 1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în corporale şi necorporale. Unităţile care desfăşoară activităţi economice, denumite în continuare agenţi economici şi care imobilizeaza capital în active corporale şi necorporale supuse deprecierii, prin utilizare sau în timp, vor calcula, vor înregistra în contabilitate şi vor recupera uzura fizica şi morala a acestora, pentru refacerea capitalului angajat.…

Mai mult

Inregistrarea diferentelor de inventar la imobilizari corporale

Cu ocazia inventarierii anuale a patrimoniului , pe langa observatii legate de corespondenta dintre faptic si scriptic, comisiile de inventariere sunt si cele care trebuie sa faca constatari legate de eventuala existenta unor deprecieri la anumite elemente de imobilizari corporale. Aceste deprecieri trebuie recunoscute in contabilitate. In Ghidul practic la Ordinul 1752/2005 publicat pe site-ul Ministerului de Finante , sunt…

Mai mult

Avansuri acordate pentru imobilizari corporale

Contabilitatea avansurilor legate de imobilizari corporale se tine cu ajutorul contului 232 “Avansuri acordate pentru imobilizari corporale “. Avansurile nu trebuie confundate cu platile partiale. Desi unii furnizori mentioneaza pe factura avans, este posibil ca aceasta sa nu fie decat o factura pentru o plata partiala. Specific avansului este modul de facturare: furnizorul emite o factura de avans dupa care…

Mai mult

Reevaluarea activelor corporale

Reevaluarea este o operatiune permisa prin ordinul 1752 /2005 modificat si completat cu Ordinul 2374/2007. Conform acestor acte legislative, entitatile pot proceda la reevaluarea imobilizărilor corporale existente la sfarsitul exercitiului financiar, astfel incat acestea sa fie prezentate in contabilitate la valoarea justa, cu reflectarea rezultatelor acestei reevaluari in situatiile financiare intocmite pentru acel exercitiu. Amortizarea calculata pentru imobilizarile corporale astfel…

Mai mult

Structura bilantului

Conform ordinului 1.752/2005 bilantul este documentul contabil de sinteza prin care se prezinta elementele de activ, datorii si capital propriu ale entitatii la sfarsitul exercitiului financiar, precum si in celelalte situatii prevazute de lege. Gruparea elementelor de activ si datorii se face dupa natura si lichiditate, respectiv natura si exigibilitate. Un activ reprezinta o resursa controlata de catre entitate ca…

Mai mult

IAS 16 –Imobilizari corporale – continuare

Continuare IAS 16. Despre amortizare si perioda de amortizare Asa cum mentionam intr-un articol anterior, IAS 16 prescrie tratamentul contabil al imobilizarillor corporale. Vom veni aici cu precizari suplimentare referitoare la amortizarea acestora. Valoarea amortizabila a unui activ va fi alocata pe o baza sistematica duratei sale de utilizare. Durata de viata utila si valoarea reziduala ar trebui revizuite cel…

Mai mult

Contabilitatea imobilizarilor corporale – monografii contabile

Conturile cu ajutorul carora se realizeaza evidenta imobilizarilor corporale sunt cuprinse in grupele: – 21 ” Imobilizari corporale “; – 28 ” Amortizari privind imobilizarile ” si – 23 ” Imobilizari in curs de executie si avansuri pentru imobilizari “. Exista pe langa acestea si alte conturi cum ar fi conturile : 6583 ” Cheltuieli privind activele cedate si alte…

Mai mult

IAS 16. Imobilizari corporale

Obiectivul acestui standard este descrierea tratamentului contabil pentru imobilizarile corporale. Problema principala in contabilizarea imobilizarilor corporale este identificarea momentului de recunoastere a acestor active , a valorii contabile si a cheltuielilor cu amortizarea si cu pierderile din depreciere suferite.Imobilizarile corporale sunt acele elemente tangibile care : a) sunt detinute pentru a fi utilizate in productia de bunuri sau prestarea de…

Mai mult